Nebankovní instituce se budou muset změnit

Datum publikování: 09.11.2016
Nebankovní instituce se budou muset změnit

Tedy alespoň ty, které doposud půjčovaly živelně, bez nahlížení či zápisu do registru, s vysokými penalizačními poplatky. Proč se budou muset změnit? Přikazuje jim to nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Spotřebitelský zákon nově

Od 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který ruší dosavadní zákon č. 145/2010 Sb.

Tento zákon věnuje značnou pozornost nebankovním finančním institucím, jejich hlavní činností je poskytování nebankovních půjček. Zákonem jsou tyto půjčky pojmenovány jako „spotřebitelské úvěry“.

Spotřebitelským úvěrem je dle nového zákona „odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli“.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje na úvěr poskytnutý za účelem investování, na koupi zboží či služby na splátky a na finanční prostředky získané spotřebitelem v zastavárně. 

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru mají svou vlastní hlavu

Zákonodárci věnovali v zákoně o spotřebitelském úvěru nebankovním poskytovatelům půjček celou hlavu, konkrétně s číslem II, §9 - §15. 

Zákon o spotřebitelském úvěru zejména stanovuje - v souvislosti s nebankovními půjčkami a jejich poskytovateli, že:

Poskytování spotřebitelského úvěru kýmkoliv má jasná pravidla 

Zákon v § 3 vymezuje poskytování spotřebitelského úvěru jako činnost, která sestává z pěti konkrétně daných fází a řídí se pravidly danými tímto zákonem. 

Odborná způsobilost je vyžadována vždy a ode všech poskytovatelů

Zákon v §8 stanovuje, že osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr jej mlže poskytovat pouze prostřednictvím pracovníků a zprostředkovatelů, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti.  Poskytovatel úvěrů také zajistí, že si odbornou způsobilost budou udržovat.

Odbornou způsobilostí je v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru rozumí získání všeobecných znalostí a také odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 

Všeobecné znalosti prověří maturita na střední škole nebo učilišti s nástavbou, ty odborné se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Zákon stanoví okruh znalostí a dovedností, které budou vyžadovány od osob činných v oblasti nebankovních půjček. Podrobné nastavení je řešeno vyhláškou.

Oprávnění uděluje ČNB

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru bude od prvního prosince právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti, které jí udělila Česká národní banka. Oprávnění se uděluje na pět let. Po uplynutí pětiletého období lze oprávnění prodloužit znovu a dalších pět let. 

ČNB udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle zákonem striktně definovaných podmínek, mezi nimiž jsou například:

  • forma právnické osoby; 
  • sídlo (i to skutečné) v ČR; 
  • podmínka důvěryhodnosti (podrobně v § 72 a 73); 
  • odborná způsobilost (řešeno v § 60 – 71); 
  • zřízení dozorčí rady i v případě s.r.o.; 
  • minimální stanovený počáteční kapitál; 
  • splnění specifických požadavků na výkon činnosti; reálný plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů; 
  • stanovená pravidla jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v souladu se zákonem; 
  • průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; 
  • dostatečné požadavky na identifikaci žadatele (pro jeho hledání v základním registru).

ČNB může oprávnění k činnosti také odejmout. 

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Počáteční kapitál musí činit alespoň 20 milionů Kč

… a tento kapitál se musí stále udržovat alespoň v jeho minimální počáteční výši nebo na úrovni odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku.

Zprávy o průběhu činnosti, výši úvěrů a stavu kapitálu budou nebankovní poskytovatelé půjček každoročně předkládat České národní bance.

Praní špinavých peněz se musí předcházet

Zákon stanovuje všem nebankovním poskytovatelům půjček povinnost zavést a důsledně dodržovat postupy a pravidla, z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Spotřebitelský úvěr musí být poskytován bez snahy vydělávat na smluvních pokutách

Zákon tuto skutečnost stanovil následovně: „Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru“. Dále jsou v zákoně vyjmenované konkrétní postupy a také konkrétní pravidla.

Všechny postupy a pravidla musejí procházet průběžným ověřováním a pravidelným hodnocením jejich přiměřenosti a účinnosti. 

Další pravidla 

Další pravidla stanovená zákonem se shodují s pravidly, která musejí dodržovat i ostatní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, nejen tzv. nebankovky:

Jednání se spotřebitelem má být čestné a v jeho zájmu

Přesné znění ustanovení §76, odst. 1 zákona je následující: „Poskytovatel a zprostředkovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy spotřebitele“. 

Dále je zákonem stanoveno, že „Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.“ 

Dokumenty uchovává poskytovatel

Pokud ztratíme smlouvu o poskytnuté půjčce, nic se neděje. Poskytovatel má podle §78 zákona povinnost důležité dokumenty nejen vyhotovit, ale také archivovat.

Platby před poskytnutím spotřebitelského úvěru jsou omezeny

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení vzniká poskytovateli podle §83 pouze právo na náhradu daní, správních poplatků a účelně vynaložených nákladů na ocenění zástavní nemovitosti. 

Posouzení úvěruschopnosti bude povinností

Poskytovatel půjčky bude muset spotřebiteli dostatečně dopředu sdělit, jaké informace bude požadovat k tomu, aby byl odpovědně schopen posoudit spotřebitelovu úvěruschopnost.

Spotřebitel je vázán zákonem, konkrétně §84, odst. 2, poskytnout informace pravdivé a úplné, přičemž má povinnost vysvětlit či doplnit svá tvrzení, pokud ho o to poskytovatel požádá. Poskytovatel je povinen si informace do nutné míry („přiměřené dané situaci“) ověřit, mimo jiné i použitím nezávisle ověřitelných údajů.

Není úvěruschopnost, nebude půjčka

Pokud spotřebitel nesplní svou informační povinnost, poskytovatel nebude schopen odpovědně posoudit jeho úvěruschopnost, je zákonem striktně stanoveno, že v této situaci poskytovatel úvěr neposkytne. 

Neposkytnutí úvěru povinností i tam, kde se jasně prokáže, že spotřebitel by nebyl schopen půjčku řádně splácet. Posouzení se prování na tři roky dopředu. Spotřebiteli musí poskytovatel sdělit, kde si hledal doplňkové informace, tedy do kterého registru nahlížel.

Poskytnout radu? Vždy s odpovědností!

Každý, kdo bude spotřebitelům poskytovat rady ohledně hypoték, bude takto muset podle § 85 činit na základě:

analýzy finanční situace spotřebitele, jeho požadavků, cílů a potřeb; 
analýzy rizik, kterým může být spotřebitel vystaven po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru.

V reklamě vždy transparentně

Každá reklama na spotřebitelský úvěr má svá pravidla, stanovuje je §91. Zákon mimo jiné stanovuje, že RPSN bude uvedeno stejně výrazně jako údaje o úrokové sazbě, vždy bude spotřebitel informován o tom, zda úroková sazba je pevná nebo pohyblivá, vždy se uvede celková částka splatná spotřebitelem a několik dalších pravidel.

Informace sdělované před uzavřením smlouvy o úvěru jsou jasně dané

Zákon v §95 definuje informace, které musí obdržet spotřebitel ještě před podepsáním smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pravidla jsou v §98 upravena i pro případ hlasové telefonní komunikace. 

Platby při prodlení mají strop

Zákon v §122 stanoví strop částek, které mohou být stanoveny spotřebiteli při prodlení se splácením. Věřitel může v těchto případech žádat pouze:

náhradu účelně vynaložených nákladů, 
úroky z prodlení, které nesmějí přesáhnout zákonem danou mez, a v neposlední řadě 
smluvní pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení (jiné částky však platí pro úvěr, který se stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným).

Výpočet RPSN je striktně upraven

§133 definuje, že pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru. Náklady na případné nesplácení nebo prodlení nejsou součástí RPSN.

Náklady na ocenění nemovitosti v souvislosti s její zástavou jsou součástí RPSN. 

Náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání mohou být součástí RPSN, ale nemusejí. Pokud nejsou součástí RPSN, musejí být uvedeny ve smlouvě o úvěru samostatně. 


Přinese zákon více transparentnosti do světa nebankovních půjček?

Tuhle otázku si jistě klade každý, kdo se o „nebankovky“ alespoň trochu zajímá. 

Podmínky fungování jsou nastaveny relativně přísně, dohled ČNB slibuje, že její autoritativní postavení na finančním trhu by mohlo zajistit dodržování alespoň základních pravidel slušnosti a zákonnosti v činnosti nebankovek.

Požadavky na odbornou způsobilost a minimální kapitál by mohly protřídit řady zájemců o činnost nebankovního poskytovatele půjček, kteří hledají jen rychlý zisk s cestou tzv. „přes mrtvoly“. 

Z nebankovního sektoru by se mohl stát sektor s alespoň základní hadinou důvěryhodnosti, protože každá „nebankovka“ bude muset být schválena Českou národní bankou.

Ale vše je to jen teorie na základě zákonných ustanovení. Jaká bude výsledná praxe, to ukáže jedině čas. Za rok budeme vědět víc.

Komentáře