Smlouva o půjčce (peněz): co v ní musí být a na co byste nikdy neměli naletět?

Smlouva o půjčce peněz může být pořádně komplikovaná. Ale dá se napsat i stručně a jasně, protože má jen několik povinných částí. Obecně platí, že čím komplikovanější dokument, tím více úskoků a kliček se v něm dá čekat. Jak by měla smlouva o půjčení peněz vypadat, na co se zaměřit při jejím čtení a na co byste neměli nikdy naletět? Ukážeme vám i jak takovou smlouvu napsat, pokud chcete půjčit kamarádům nebo rodině. Součástí textu je i „Smlouva o půjčce - vzor 2024“. Smlouvám o hypotéce a úvěru ze stavebního spoření se však v tomto textu věnovat nebudeme.

Smlouva o půjčce (peněz): co v ní musí být a na co byste nikdy neměli naletět?

Klíčové informace

icon

Smlouva o půjčce peněz by měla být stručná a jasná, obsahovat pouze několik povinných částí a měla by být bez komplikací.

icon

Při uzavírání smlouvy je důležité se zaměřit na její čtení a vyhnout se potenciálním úskokům a kličkám.

icon

Při půjčování peněz kamarádům nebo rodině je důležité mít důkladnou smlouvu, aby bylo jasné, že peníze budou chtěny zpět.

icon

Existují tři základní situace, ve kterých se sepisují smlouvy o půjčce, o zápůjčce, o úvěru: půjčky spotřebitelské, ostatní úvěry uzavírané s jinou osobou než se spotřebitelem, půjčky nezaložené na podnikání, tzv. zápůjčky peněz.

Peněžitá zápůjčka vs. úvěr vs. spotřebitelský úvěr

Nejprve si rozdělme tři základní situace, v nichž se smlouvy o půjčce, o zápůjčce, o úvěru sepisují. Obecně jde o:

 1. půjčky spotřebitelské uzavírané mezi licencovaným poskytovatelem a běžným spotřebitelem, vše zejména na základě zákona o spotřebitelském úvěru a pod dozorem ČNB a s možností řešit spor zdarma u finančního arbitra, případně pak u soudu. Spotřebitelské úvěry jsou zde předmětem podnikání jejich poskytovatelů, smlouva vždy musí nést název: „Smlouva o spotřebitelském úvěru“,
 2. ostatní úvěry uzavírané s jinou osobou než se spotřebitelem. Opět jde o podnikání poskytovatele úvěru, ale peníze jsou v tomto případě poskytovány jinému podnikateli / firmě, ne spotřebiteli, jde o tzv. podnikatelské půjčky, založené na občanském zákoníku (§2395 – 2400), bez dozorového orgánu – spory jsou v těchto oblastech řešitelné jedině s pomocí soudu. Nadpis by měl znít: „Smlouva o úvěru
 3. půjčky nezaložené na podnikání, tzv. zápůjčky peněz, uzavírané mezi kamarády, v rodině, mezi fyzickými osobami, mezi dvěma firmami – ale ne jako hlavní podnikatelská činnost. I v tomto případě se vše odvíjí pouze od patřičných ustanovení občanského zákoníku (§2390 - §2394), bez orgánu dozoru a s nutností řešit spory jedině u soudu. Nadpis je zde různý, většinou „Smlouva o půjčce“, „Smlouva o peněžité zápůjčce“, „Smlouva o půjčce peněz“. Jde o obecnou, základní kategorii - smlouva o úvěru a smlouva o spotřebitelském úvěru jsou jejími podřazenými součástmi, se speciálními pravidly.

Na první pohled je tu jasné, že jde o tři zcela rozdílné situace, které budou vyžadovat tři rozdílné přístupy k sepsání smlouvy. V případě úvěru spotřebitelského je struktura podrobně vymezena zákonem, u půjčky podle občanského zákoníku jsou závazně stanoveny jen ty nejzákladnější body dohody – v rozdělení podle toho, zda jde o půjčku komerční nebo kamarádskou zcela zdarma.

Na všechny tři typy smluv se teď podíváme podrobněji, upozorníme na jejich specifika a na oblasti, ve kterých je potřeba číst nebo psát velmi pozorně. A pozor, i mezi kamarády a v rodině se vyplatí důkladná smlouva. Jeden nikdy neví. Navíc má dlužník jasné povědomí o tom, že ty peníze (věc) opravdu budete chtít zpátky.

Hledáte výhodnou půjčku?

Porovnat nabídky

1. Smlouva o spotřebitelském úvěru

V zákoně o spotřebitelském úvěru jsou forma smlouvy a její poskytnutí, náležitosti a další požadavky pro účely její platnosti zaneseny do sedmé části, a to od §104 až po §111, zde včetně požadavků na smlouvy o spotřebitelských úvěrech na bydlení.

Pro pořádek dodejme, že půjčky v tomto režimu si mohou brát i podnikatelé (živnostníci, OSVČ), ale jen v případě financí použitých pro soukromé osobní a rodinné účely – například hypotéka na dům určený k bydlení nebo půjčka na rodinné auto, na koupi lednice domů apod. Pročíst si u nás můžete i detailní informace o spotřebitelském úvěru.

Povinné součásti procesu uzavírání smlouvy a povinné součásti samotné smlouvy

V zákoně o spotřebitelském úvěru jsou stanoveny následující povinné součásti smlouvy a celkově i procesu jejího uzavírání:

 • forma smlouvy – vždy jedině písemná, ale lze i v elektronické (online) podobě
 • poskytnutí smlouvy spotřebiteli – v předstihu před uzavřením smlouvy musí žadatel dostat k pročtení návrh smluvních podmínek (text smlouvy), spotřebitel též musí dostat jedno vyhotovení smlouvy ihned po jejím podpisu,
 • informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru – samotné „gró“ smlouvy, detailně se mu budeme věnovat níže,
 • informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání – stejné informace jako u běžného spotřebitelského úvěru, plus upozornění, že může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše úvěru ve lhůtě do tří měsíců, informace o platbách platných od uzavření smlouvy a celkové náklady spotřebitelského úvěru,
 • informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení – zde musejí být: zápůjční úroková sazba, referenční úroková sazba, možné sankce,
 • informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele – jde o dohody v souvislosti s nesplácením či s odložením splátek, na jejich základě se většinou sjedná nová smlouva, kterou se odkládá platba nebo mění způsob splácení,
 • důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru – kdy je smlouva neplatná, kdy se neúročí, případně kdy se použije základní repo sazba ČNB. Jedná se o pochybení ve smlouvě na straně poskytovatele,
 • doba na rozmyšlenou – specifická doba na rozmyšlenou je zákonem dána pro smlouvy o úvěrech na bydlení,
 • podpisy věřitele i dlužníka - v současnosti se jedná dokonce i o podpisy elektronické. U online půjček narazíte nejčastěji na podpis tzv. “ na dálku”, kdy smlouvu podepíšete pomocí zaslaného ověřovacího kódu (SMS emailem), podobně jako podepisujete příkaz k úhradě v online bankovnictví.

Jakmile tedy vyřizujete spotřebitelskou půjčku, vždy musíte od poskytovatele předem dostat návrh smluvních podmínek neboli text budoucí smlouvy, abyste si ji mohli prostudovat v klidu doma. Většina poskytovatelů je má přímo na stránkách k volnému stažení.

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru – aneb bez čeho se smlouva také neobejde

Samotná smlouva o spotřebitelském úvěru vždy musí obsahovat též tyto zákonem vyžadované informace:

 • druh spotřebitelského úvěru – například zda jde o půjčku účelovou nebo neúčelovou, nákup na splátky (vázaný spotřebitelský úvěr), kreditní kartu, přečerpání, leasing apod. V případě účelové půjčky je nutné popsat účel (zákon stanoví sankce za nedodržení účelu)
 • kontaktní údaje smluvních stran, včetně zprostředkovatele, pokud s vyřízením půjčky pomáhá,
 • celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,
 • dobu trvání spotřebitelského úvěru – a kde ji nelze předem stanovit, tak způsob jejího určení, například typem ukončení, délkou výpovědní lhůty atd. - typické pro kreditní kartu, revolving, kontokorent,
 • u prodeje na splátky pak určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru,
 • zápůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby, kde bude úrokových sazeb více (hypotéka), je nutno předem uvést způsob postupů pro jejich změnu,
 • roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, celkovou částku, kterou má spotřebitel zaplatit,
 • výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést,
 • informaci o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (splátkového kalendáře),
 • případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání,
 • úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,
 • informaci o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru,
 • informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru,
 • informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu,
 • informaci o možnosti využití pomoci od finančního arbitra,
 • označení příslušného orgánu dohledu,
 • zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

Porovnejte si půjčky od ověřených poskytovatelů

Porovnat nabídky

Některé spotřebitelské úvěry mohou obsahovat ještě další ujednání (nejsou ale povinná pro každou spotřebitelskou půjčku):

 • informaci o případných nákladech na služby notáře či jiných obdobných nákladech,
 • požadavek na případné zajištění nebo pojištění,
 • doby a podmínky pro splacení úroku - mají-li být tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny – typické pro čerpání hypotéky,
 • v případě úvěru v cizí měně též informaci o kurzových rizicích, právech spotřebitele splácet v jiné měně nebo o opatřeních přijatých poskytovatelem.

Co ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v procesu jejího sjednávání naopak nikdy nesmí být

V následujících § 112 až 116 pak zákon řeší speciální smluvní podmínky, na něž je kladen také velký důraz a které ve velkém posilují jistotu spotřebitele, že „nenaletí“ na nefér praktiky. Jedná se o:

 • zákaz použití směnky nebo šeku – zde s výjimkou hypotéky, kdy se směnka (ne na řad) může použít po přechodnou dobu, dokud nemovitost ještě nestojí a nelze úvěr dostatečně zajistit zástavním právem,
 • přehnané zajištění spotřebitelského úvěru – to nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky,
 • zákaz použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou – poskytovatel nesmí provozovat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou. Pozor, například Česká spořitelna tento zákaz šikovně obešla tím, že zřídila privátní síť, do níž (zatím) nelze volat za předplacený tarif u operátora, ale vždy za extra peníze navíc,
 • omezení v oblasti doplňkových služeb - úvěr musí být možné sjednat i bez doplňkových služeb – například bez účtu s platbou za vedení – ano, poskytovatel vás opravdu nesmí nutit ke sjednání placeného úvěrového účtu, ale smí jej nabídnout, pak i zajistí jeho zřízení,
 • omezení rizik vyplývajících z cizí měny – poskytovatel musí umožnit spotřebiteli změnit měnu splátek, pokud byl původní úvěr sjednán v jiné měně než CZK.

Jakmile by se kterýkoliv z výše uvedených bodů §112 až 116 vyskytl ve vámi čtené smlouvě o spotřebitelském úvěru, jde o neplatné ujednáníPoskytovatelé však procházejí licenčním řízením, a tak by mělo být v ČNB prověřeno, že tato ujednání nejsou součástí smluv jí licencovaných poskytovatelů. A jiní poskytovatelé nesmějí smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavírat.

I přes to je vždy vhodné vědět, co ve smlouvě o spotřebitelském úvěru opravdu nikdy nesmí být! Spolehnout se v této oblasti můžete i na kvalitního a ověřeného finanční poradce, pokud vás “studium” spotřebitelských úvěru neláká.

Jestliže jste však narazili u vaší smlouvy o spotřebitelském úvěru na klauzuli ohledně postoupení nesplácené pohledávky inkasní agentuře, resp. o jejím prodeji jinému věřiteli, pak vězte, že toto ujednání ve smlouvě být může, není zakázáno.

Ale pro spotřebitele jde o ujednání dost nevýhodné, až rizikové. Proto, je-li to možné, byste měli upřednostnit ten úvěr, kterého se poskytovatel nezbavuje při prvních potížích se splácením. Inkasním agenturám a jejich možnostem vymáhání dluhů se budeme věnovat v podrobném článku.

Hledáte nebankovní půjčku?

Srovnat půjčky

2. Smlouva o úvěru

Opouštíme svět zákonem sešněrovaných smluv o úvěrech spotřebitelských a vydáváme se na volné vody půjček podnikatelskýchjinými slovy úvěrů. Ty jsou poskytovány kýmkoliv a komukoliv z oblasti podnikání a pro účely podnikání, může to být i smlouva o půjčce peněz mezi fyzickými osobami – ale jen v případě, kdy jsou obě osoby podnikající, nebo když se na této formě dohodnou. Náklady na takový úvěr jsou pak daňově uznatelné – lze je odečíst ze základu daně z příjmů.

Samotná smlouva, resp. požadavky na její platnost jsou pak zaneseny v občanském zákoníku, v již zmíněných §2395 – 2400, nazvána má být „smlouva o úvěru“. Zákon v tomto případě vyžaduje, aby úroky i jistina byly spláceny ve stejné měně, v jaké byly poskytnuty.

Co je úvěr, úvěrová smlouva a jaká práva a povinnosti z nich plynou

Úvěr je půjčení peněz za účelem podnikání, výdělku. Vždy musí být upraven úvěrovou smlouvou, která má následující zákonnou definici (§2395): „Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.“

Základní vlastnosti úvěru:

 • Úvěrovaný (ten, kdo je ve smlouvě dlužníkem) má nárok získat peníze od věřitele (úvěrujícího) v té lhůtě, na které se ve smlouvě dohodli, případně bez zbytečného odkladu a po celou dobu platnosti smlouvy – půjčení peněz je totiž po uzavření smlouvy o úvěru soudně vymahatelné.
 • I podnikatelský úvěr může být účelový – v tom případě se půjčuje jen tolik peněz, kolik bude potřeba pro plnění povinností dlužníka vzniklých v souvislosti s tímto účelem (například nákup strojů, nemovitosti, software apod.). Porušení účelu úvěru má významné následky: úvěrující může od smlouvy odstoupit a požadovat, bez zbytečného odkladu vrácení celé půjčky, včetně úroků.
 • Dlužník (úvěrovaný) musí vrátit poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán. Zákon zakládá i nárok na využití předčasného splacení, tehdy dlužník vrátí, co si půjčil, plus úroky – ty ale zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněz, nic navíc.

Více podmínek a povinností (práv) v Občanském zákoníku v souvislosti s úvěrem v podstatě nenajdeme. Jde o svět poměrně volného podnikání a obchodních vztahů mezi dvěma firmami (podnikateli), tedy rovnocenný vztah, do nějž stát nemá tak velkou potřebu zasahovat předem. Co se týká samotné smlouvy, i ta má jen základní náležitosti.

Jaké informace by měla obsahovat smlouva o úvěru

Ve smlouvě o úvěru mají být podle občanského zákoníku tyto podstatné náležitosti (víc jich pro platnost samotné smlouvy netřeba):

 • identifikace stran vztahu
 • povinnost úvěrujícího poskytnout úvěrovanému na jeho požádání peněžní prostředky do stanovené částky,
 • povinnost úvěrovaného poskytnuté peněžní prostředky vrátit a do kdy,
 • povinnost úvěrovaného zaplatit úroky a v jaké částce a do kdy,
 • datum, podpisy smluvních stran (lze i elektronicky, online)

Dále mohou být ve smlouvě zaneseny další, doplňkové informace. Smlouvy je platná i bez nich, ale většinou se přikračuje k jejich uvádění, aby byl smluvní vztah jasnější a podmínky předem dány. Jde například o:

 • účel, na který je úvěr poskytován,
 • výše úroků a pravidla úročení,
 • podmínky čerpání úvěru,
 • podmínky splácení úvěru – zda jde o smlouvu o půjčce peněz na splátky nebo půjde o jednorázové splacení,
 • poplatky za konkrétní doplňkové služby,
 • případné další povinnosti dlužníka
 • sankce pro případ prodlení se splacením nebo za porušení jiných povinností,
 • zajištění,
 • ukončení smluvního vztahu.

Hledáte bankovní půjčku?

Srovnat půjčky

3. Smlouva o půjčce peněz – tzv. zápůjčka

Smlouva o půjčce mezi kamarády, smlouva o půjčce v rodině, mezi obchodními partnery (kteří ale v úvěrech nepodnikají), smlouva o půjčce peněz mezi fyzickými osobami – to jsou situace, které patří do třetí zmíněné kategorie, občanský zákoník ji nazývá „zápůjčkou“. Stranami smlouvy jsou v tomto případě „zapůjčitel“ (věřitel) a „vydlužitel“ (dlužník). Jde o kategorii nadřazenou oběma výše zmíněným, tedy úvěru i spotřebitelskému úvěru – proto je upravena nejvíce obecně.

Smlouva o půjčce může podle nového občanského zákoníku obsahovat i půjčení jiných věcí, než jsou jen peníze. Tím se významně liší od smlouvy o úvěru. Další odlišností je i fakt, že smlouva o úvěru vznikne ihned po jejím podpisu, kdežto smlouva o půjčce se stává platnou až poté, co peníze opravdu doputují k nasmlouvané straně dlužníka. Vydlužitel tedy nemá na peníze nárok: podpisem smlouvy o půjčce mu nárok na peníze nevznikne (ale podpisem smlouvy o úvěru ano).

Platná bude taková půjčka peněz, kde smlouva bude obsahovat oběma stranami (podpisem) odsouhlasené podstatné náležitosti, viz ustanovení v §2390 až §2400 Občanského zákoníku. Podpis je zde v závorce, protože smlouva o půjčce peněz (nejde-li o spotřebitelský úvěr) nemusí být písemná, stačí ústní dohoda.

Co vždycky musí mít smlouva o zápůjčce peněz

Aby byla platná a vymahatelná, obsahovat by měla (písemná nebo ústní) smlouva o půjčce peněz tyto podstatné náležitosti:

 • identifikaci smluvních stran,
 • dohodu o přenechání peněz zapůjčitelem vydlužiteli,
 • povinnost vydlužitele po stanoveném čase vrátit peníze zpět.

Doplňkovými ujednáními tu pak mohou být podobná ujednání jako u smlouvy u úvěru, tedy například:

 • splatnost zápůjčky a způsob jejího vrácení
 • podmínky splácení peněžité zápůjčky
 • úroky a jejich výše, pravidla úročení,
 • účel půjčky peněz,
 • zajištění,
 • sankce pro případ prodlení,
 • předčasné zesplatnění – zákon stanoví, že v případě půjčky na splátky může zapůjčitel požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele o více než dvě splátky anebo jen o jednu splátku, ale po dobu delší než tři měsíce (všimněte si, že podmínky předčasného splacení se od smlouvy o úvěru dost liší),
 • ukončení smlouvy o zápůjčce,
 • datum, místo a podpis smlouvy – je-li uzavírána písemně nebo online.

 Smlouva o půjčce - vzor 2024

Chcete-li půjčit peníze známým nebo rodině, případně oni budou půjčovat vám, vždy byste měli sepsat smlouvu písemně, jasně formulovat podmínky, ale napsat ji co nejstručněji. Jedině tak se vyhnete budoucím nedorozuměním. Smlouva může vypadat například takto:

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

Smlouva o půjčce peněz

uzavřená ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zapůjčitel: (jméno toho, kdo půjčuje)

Vydlužitel: (jméno toho, komu se půjčuje)

Částka půjčky a způsob jejího poskytnutí: (kolik se půjčuje a jak – na účet, hotově)

Cena půjčky: (úroková míra, jednorázový poplatek nebo zdarma vypůjčení)

Způsob a rytmus vracení: (jak a kam budou peníze vráceny, kdy, v kolika splátkách, v jakých částkách)

Cena prodlení: (kolik bude stát opoždění se splátkami – způsob výpočtu sankce)

Oprávnění k odstoupení od smlouvy: (oprávnění požadovat splacení celé částky při prodlení vydlužitele o více než dvě splátky anebo jen o jednu splátku, ale po dobu delší než tři měsíce)

Datum, místo sjednání a podpisy

 

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Finanční mix

27.07.2023

Odložené platby: Záruka bezpečného placení

Odložené platby jsou platební metoda, kterou se dá platit zejména na e-shopech. Do budoucna se očekává, že zcela nahradí platby na dobírku.

Finanční mix

18.06.2021

Přepis auta na nového majitele

Od roku 2016 platí zákon, který přinesl mnoho novinek při přepisu auta. Proto je nutné zapomenout na původní a zažité postupy. Nový systém je sice o trochu jednodušší, ale také obsahuje některé problematické věci.

Finanční mix

04.06.2021

Odklad splátek v roce 2024

Potíže se splácením závazků může v některých případech vyřešit individuální žádost o odklad splátek. Výhody a nevýhody, a jak zažádat o odklad splátek.