Velký přehled: Jak na exekuci a co všechno může exekutor zabavit

Získat půjčku je dneska tak snadné. Bankovní i nebankovní poskytovatelé nabízejí úvěry, které lze získat rychle a z pohodlí domova. Můžete získat půjčku na cokoli a bez ručitele. Úvěr můžete mít bez poplatku a za výhodný úrok. Nepodlehnout lákavým nabídkám je pak velmi obtížné. Nezřídka se také stává, že nesplácíte pouze jeden úvěr, ale hned několik. V momentě, kdy splácející přijde o pravidelný příjem, pak nastává tíživá situace, která může končit až exekucí dlužníkova majetku. Přinášíme vám přehled toho, jak probíhá exekuce, s čím musíte počítat a co vám exekutor nesmí vzít, pokud je na vás uvalena exekuce. 

Velký přehled: Jak na exekuci a co všechno může exekutor zabavit

Klíčové informace

icon

Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů, který provádí exekutor podle pevně stanovených pravidel.

icon

Exekutor nesmí zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb nebo k plnění svých pracovních úkolů.

icon

Novela exekučního řádu z roku 2023 zastavuje bezvýsledné exekuce a exekuce bagatelních dluhů a chrání zvlášť zranitelné osoby.

icon

Při exekuci má dlužník několik možností obrany, včetně podání odvolání, návrhu na odklad nebo zastavení exekuce.

Co je exekuce a jaké jsou její podmínky

Aby mohla vzniknout exekuce, musí nejprve existovat nesplacený dluh. Z pohledu věřitele jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr v momentě, kdy klient odmítá splácet své závazky. Exekuce je tedy státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou pevně stanovena pravidla. Ta obsahují přesně definovaný postup při exekuci, stejně jako práva a povinnosti všech zúčastněných, díky čemuž se exekuce odlišuje od nikým neřízeného vymáhání dluhů, které nabízejí a také provádějí některé firmy.

Podle státem stanovených pravidel provádí exekuci exekutor. Tím je fyzická osoba, která je pověřena exekutorským úřadem a může provádět exekuce či vykonávat další činnosti dle exekučního řádu. Každý exekutor je registrován v Exekutorské komoře ČR. Nejčastěji se exekuce provádí srážkami ze mzdy, obstavením účtu či prodejem movitých a nemovitých věcí.

>> Mohlo by vás zajímat: Exekuční rejstřík: Koho do rejstříků zapíšou, jak zjistit dluhy, kolik stojí výpis? Dá se požádat o výmaz a kdy?

Průběh exekučního řízení

Pokud vás zajímá, jak probíhá exekuce, asi vás nepřekvapí, že postup exekuce se musí řídit státem stanovenými pravidly a samotný průběh exekuce je poměrně složitý a zdlouhavý proces.

  1. Ze všeho nejdříve musí věřitel získat exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález nebo jiná listina). V podstatě se jedná o rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh.
  2. Poté věřitel může podat vybranému exekutorovi exekuční návrh. Tím dojde k zahájení exekuce (exekučního řízení). Exekutor následně požádá soud o nařízení exekuce. Do okamžiku vydání soudního pověření není exekutor oprávněn zjišťovat nic o majetku dlužníka ani jej pro potřeby exekučního řízení zajišťovat.
  3. Vydáním soudního pověření (usnesení o nařízení exekuce) dostane exekutor zmocnění k tomu, aby jednal. Může začít dohledávat majetek dlužníka, který by bylo možné exekučně postihnout. Údaje o exekuci budou na základě vydaného soudního pověření zapsány do tzv. centrální evidence exekuci,, kterou spravuje Exekutorská komora České republiky.
  4. Současně má exekutor povinnost informovat dlužníka o pověření a nařízení exekuce do 15 dnů a vyzvat ho k dobrovolné úhradě dluhu nebo splnění jiné povinnosti ve lhůtě dalších 30 dnů od doručení vyrozumění. V tento moment už se nejedná o samotný dluh s úroky, k částce jsou již připočítány další náklady (zálohy na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného).
  5. Pokud dlužník uposlechne výzvu exekutora a splní ve stanovené lhůtě svoji povinnost, bude tím exekuce vyřízena. Pokud uplyne 30denní lhůta a není splněna vymáhaná povinnost, dojde k provedení exekuce na základě exekučního příkazu.

Porovnání nabídek konsolidace

Zobrazit nabídky

Co může exekutor zabavit a na co exekutor nemá právo?

Možnosti, kterými exekutoři při zabavování majetku disponují, jsou omezeny a státem stanovená pravidla jasně definují, co nesmí exekutor zabavit. Konkrétní formu exekuce, tedy jak bude provedena, stanovuje exekutor tzv. exekučním příkazem. Na základě exekučního příkazu dlužník zjistí, že proti němu byla zahájena exekuce a je stanoven způsob provedení exekuce:

  • srážkami ze mzdy – zabavení části mzdy (tzv. exekuce na plat) či jiných příjmů (např. náhrada mzdy, odstupné, důchod, podpora v nezaměstnanosti apod.),
  • obstavením bankovních účtů – exekutor smí zabavit peníze na bankovním účtě, peníze z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a další produktů finančního trhu,
  • přikázání pohledávky – pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi,
  • zabavením movitého a nemovitého majetku.

Na základě exekučního příkazu je dlužníkovi blokován majetek uvedený v exekučním příkazu a může být za zákonných podmínek provedena exekuce.

Nezabavitelné minimum – co nesmí v roce 2024 exekutor zabavit?

Exekutor však nesmí sáhnout na ty věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb, stejně jako potřeb své rodiny, nebo k plnění svých pracovních úkolů. Z exekuce jsou vyloučeny také věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (např. běžné oděvní součásti – prádlo, obuv, školní potřeby, dětské hračky, snubní prsten, zdravotnické potřeby apod.)

Aby dlužník nezůstal zcela bez prostředků v případě, kdy exekutor provádí srážky ze mzdy (platu), stanovuje se tzv. nezabavitelná částka. Dlužníkovi slouží k zajištění životních potřeb. Výpočet výše nezabavitelného minima se ani v roce 2024 nezměnil. Výši částky, kterou je možné exekucí zabavit, však ovlivnilo několikeré zvýšení životního minima  a zvýšení normativních nákladů na bydlení. Základní nezabavitelná částka na dlužníka je aktuálně 11 103,75 Kč.

Změny exekučního řádu (od roku 2021)

Exekuční řád prošel po schválení novely v červenci 2021 nejvýznamnější změnou za poslední roky. Předmětem změn je zastavování bezvýsledných exekucí a exekucí bagatelních dluhů, dále ochrana zvlášť zranitelných osob  a či např. omezení souběhu mobiliárních exekucí.

Konec beznadějných exekucí

Jednou z nejzásadnějších změn je zastavení exekucí u případů, kdy v předchozích šesti letech nebyla vymožena ani částka postačující na náklady exekuce nebo za tuto dobu nebyla zjištěna či obstavena žádná nemovitost, která by stačila aspoň ke krytí nákladů exekuce.

Pokud chce věřitel i nadále v exekuci pokračovat, musí složit zálohu na další vedení exekuce. Výše zálohy činí 500 korun a její úhradou se lhůta k zastavení exekuce prodlužuje, a to o tři roky. Tímto způsobem lze lhůtu prodloužit pouze dvakrát, maximální délka exekuce tedy bude trvat dvanáct let.

Exekuce a bagatelní dluhy

Další změnou bylo zastavování exekucí, u nichž jistina pohledávky nepřesahuje 1 500 Kč. Pokud v posledních třech letech od počátku novely nebylo v rámci exekuce nic vymoženo, vyzval exekutor věřitele k zaplacení prodlužovací zálohy (opět 500 Kč) na náklady exekuce, která mohla proces prodloužit o další 3 roky. Podmínkou však bylo, aby tato výzva proběhla do 3 měsíců od účinnosti novely s tím, že oprávněný byl povinen zálohu složit do 30 dnů. Pokud věřitelé nesložili nejpozději do letošního května zálohu 500 Kč na pokračování exekuce, vymáhání i exekuční řízení skončilo

Věřitelé tak byli mimo jiné motivováni k souhlasu se zastavením dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Za zastavené exekuce lze uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 30 % jistiny pohledávky.

Máte drobný záznam v registrech a potřebujete peníze?

Srovnání půjček pro dlužníky

Souběh mobiliárních exekucí

Novela upravuje také podmínky exekuce prodejem movitých věcí (mobiliární exekuce). Od nového roku není možné, aby takovou exekuci provádělo více exekutorů najednou. Zjistí-li exekutor z rejstříku movitých věcí, že již proti dlužníkovi je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nemá právo jeho majetek ani zjišťovat či sepisovat.

Chráněny jsou nyní také zvlášť zranitelné osoby, kterými jsou např. osoby pobírající starobní důchod, invalidní důchod druhého či třetího stupně či osoby, jejichž dluhy vznikly ještě před nabytím 18. věku života. Vykonavatel exekutora bude muset od nabytí účinnosti při provádění soupisu posoudit, zda věc v majetku této zvlášť zranitelné osoby odpovídá či neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Pokud by šlo o luxusní věc, která obvyklým majetkovým poměrům neodpovídá, do soupisu ji exekutor zařadit může. V opačném případě nemůže takovou věc povinnému zabavit.

Zvlášť zranitelné osoby (například starobní důchodci, invalidní důchodci anebo dlužníci, jimž dluh vznikl v dětství) budou chráněny při exekuci prodejem movitých věcí.

Novela přináší také další změny, například změnu pořadí uspokojování pohledávek z výtěžku exekuce či paušální náhradu plátci mzdy ve výši 50 korun za každý měsíc provádění srážek.

Povinnosti dlužníka při exekuci

Pro dlužníka znamená doručení vyrozumění o nařízení exekuce především to, že má od této chvíle zakázáno nakládat s majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Výjimkou je uspokojování základních životních potřeb (vlastních i dětí), udržování správy majetku a běžné obchodní a provozní činnosti. Dlužník musí exekutorovi umožnit přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

Jak zastavit exekuci?

Během celé exekuce má dlužník několik možností, jak se bránit:

Exekučnímu příkazu již není možné se nijak bránit. Pokud provedením exekuce dojde k úplnému vymožení pohledávky, zaniká exekutorovo oprávnění. Exekutor má povinnost o tom vyrozumět všechny instituce a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámky o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost.

Půjčka pro dlužníky s exekucí?

V situaci, kdy potřebujete půjčku a máte exekuci, nejsou vaše možnosti získání úvěru opravdu nikterak velké. Předně byste měli důkladně zvážit, zdali je nutné a rozumné se nově zadlužovat. V bance půjčku nezískáte, protože banka v rámci prověřování bonity žadatele nahlíží také do registrů dlužníků. Jedinou možností je obrátit se na nebankovního zprostředkovatele, který nabízí půjčky bez registru a v hotovosti. Počítejte totiž s faktem, že váš bankovní účet může být obstaven z důvodu exekuce, a pokud by na něj přišel finanční obnos, byl by okamžitě zablokován.

Zdroje: exekuce.justice.cz /financnivzdelavani.cz /ekcr.cz

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Osobní finance

10.11.2023

Kybernetické útoky a podvodné investice jdou odhalit včas

Kyberútoky na peníze probíhají rychle a chytře. Ukážeme vám, na čem jsou podvody založeny a jak se jim ubránit! Základní scénáře se totiž opakují stále dokola

Osobní finance

14.03.2023

Exekuce na plat - jak probíhá a kolik vám exekutor musí nechat

Co je exekuce na plat, jak a kdo ji počítá? Za jak dlouho přijde? Kolik peněz musí zůstat a jaké je maximum srážek ze mzdy? Dá se jí vyhnout? Vše se dozvíte zde.

Osobní finance

05.01.2023

Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Co by mělo být zahrnuto v rodinném rozpočtu a co může zůstat alespoň občas stranou? Jak velkou část výdajů je v pořádku dávat na bydlení, jídlo, dopravu nebo na volný čas?