Velký přehled: Jak na exekuci a co všechno může exekutor zabavit

authorIva GrácováČtení na 7 minutPublikováno: 19.08.2022
Velký přehled: Jak na exekuci a co všechno může exekutor zabavit

Získat půjčku je dneska tak snadné. Bankovní i nebankovní poskytovatelé nabízejí úvěry, které lze získat rychle a z pohodlí domova. Můžete získat půjčku na cokoli a bez ručitele. Úvěr můžete mít bez poplatku a za výhodný úrok. Nepodlehnout lákavým nabídkám je pak velmi obtížné. Nezřídka se také stává, že nesplácíte pouze jeden úvěr, ale hned několik. V momentě, kdy splácející přijde o pravidelný příjem, pak nastává tíživá situace, která může končit až exekucí dlužníkova majetku. Přinášíme vám přehled toho, jak probíhá exekuce, s čím musíte počítat a co vám exekutor nesmí vzít, pokud je na vás uvalena exekuce. 

Co je exekuce a jaké jsou její podmínky

Aby mohla vzniknout exekuce, musí nejprve existovat nesplacený dluh. Z pohledu věřitele jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr v momentě, kdy klient odmítá splácet své závazky. Exekuce je tedy státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou pevně stanovena pravidla. Ta obsahují přesně definovaný postup při exekuci, stejně jako práva a povinnosti všech zúčastněných, díky čemuž se exekuce odlišuje od nikým neřízeného vymáhání dluhů, které nabízejí a také provádějí některé firmy.

Podle státem stanovených pravidel provádí exekuci exekutor. Tím je fyzická osoba, která je pověřena exekutorským úřadem a může provádět exekuce či vykonávat další činnosti dle exekučního řádu. Každý exekutor je registrován v Exekutorské komoře ČR. Nejčastěji se exekuce provádí srážkami ze mzdy, obstavením účtu či prodejem movitých a nemovitých věcí.

>> Mohlo by vás zajímat: Exekuční rejstřík: Koho do rejstříků zapíšou, jak zjistit dluhy, kolik stojí výpis? Dá se požádat o výmaz a kdy?

Průběh exekučního řízení

Pokud vás zajímá, jak probíhá exekuce, asi vás nepřekvapí, že postup exekuce se musí řídit státem stanovenými pravidly a samotný průběh exekuce je poměrně složitý a zdlouhavý proces.

  1. Ze všeho nejdříve musí věřitel získat exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález nebo jiná listina). V podstatě se jedná o rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh.
  2. Poté věřitel může podat vybranému exekutorovi exekuční návrh. Tím dojde k zahájení exekuce (exekučního řízení). Exekutor následně požádá soud o nařízení exekuce. Do okamžiku vydání soudního pověření není exekutor oprávněn zjišťovat nic o majetku dlužníka ani jej pro potřeby exekučního řízení zajišťovat.
  3. Vydáním soudního pověření (usnesení o nařízení exekuce) dostane exekutor zmocnění k tomu, aby jednal. Může začít dohledávat majetek dlužníka, který by bylo možné exekučně postihnout. Údaje o exekuci budou na základě vydaného soudního pověření zapsány do tzv. centrální evidence exekuci,, kterou spravuje Exekutorská komora České republiky.
  4. Současně má exekutor povinnost informovat dlužníka o pověření a nařízení exekuce do 15 dnů a vyzvat ho k dobrovolné úhradě dluhu nebo splnění jiné povinnosti ve lhůtě dalších 30 dnů od doručení vyrozumění. V tento moment už se nejedná o samotný dluh s úroky, k částce jsou již připočítány další náklady (zálohy na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného).
  5. Pokud dlužník uposlechne výzvu exekutora a splní ve stanovené lhůtě svoji povinnost, bude tím exekuce vyřízena. Pokud uplyne 30denní lhůta a není splněna vymáhaná povinnost, dojde k provedení exekuce na základě exekučního příkazu.

Co může exekutor zabavit a na co exekutor nemá právo?

Možnosti, kterými exekutoři při zabavování majetku disponují, jsou omezeny a státem stanovená pravidla jasně definují, co nesmí exekutor zabavit. Konkrétní formu exekuce, tedy jak bude provedena, stanovuje exekutor tzv. exekučním příkazem. Na základě exekučního příkazu dlužník zjistí, že proti němu byla zahájena exekuce a je stanoven způsob provedení exekuce:

  • srážkami ze mzdy – zabavení části mzdy (tzv. exekuce na plat) či jiných příjmů (např. náhrada mzdy, odstupné, důchod, podpora v nezaměstnanosti apod.),
  • obstavením bankovních účtů – exekutor smí zabavit peníze na bankovním účtě, peníze z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a další produktů finančního trhu,
  • přikázání pohledávky – pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi,
  • zabavením movitého a nemovitého majetku.

Na základě exekučního příkazu je dlužníkovi blokován majetek uvedený v exekučním příkazu a může být za zákonných podmínek provedena exekuce.

Nezabavitelné minimum – co nesmí v roce 2023 exekutor zabavit?

Exekutor však nesmí sáhnout na ty věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb, stejně jako potřeb své rodiny, nebo k plnění svých pracovních úkolů. Z exekuce jsou vyloučeny také věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (např. běžné oděvní součásti – prádlo, obuv, školní potřeby, dětské hračky, snubní prsten, zdravotnické potřeby apod.)

Aby dlužník nezůstal zcela bez prostředků v případě, kdy exekutor provádí srážky ze mzdy (platu), stanovuje se tzv. nezabavitelná částka. Dlužníkovi slouží k zajištění životních potřeb. Výpočet výše nezabavitelného minima se ani v roce 2023 nezměnil. Výši částky, kterou je možné exekucí zabavit, však ovlivnilo několikeré zvýšení životního minima  a zvýšení normativních nákladů na bydlení. Základní nezabavitelná částka na dlužníka je aktuálně 11 103,75 Kč.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Změny exekučního řádu v roce 2023

Exekuční řád prošel po schválení novely v červenci 2021 nejvýznamnější změnou za poslední roky. Předmětem změn je zastavování bezvýsledných exekucí a exekucí bagatelních dluhů, dále ochrana zvlášť zranitelných osob  a či např. omezení souběhu mobiliárních exekucí.

Konec beznadějných exekucí

Jednou z nejzásadnějších změn je zastavení exekucí u případů, kdy v předchozích šesti letech nebyla vymožena ani částka postačující na náklady exekuce nebo za tuto dobu nebyla zjištěna či obstavena žádná nemovitost, která by stačila aspoň ke krytí nákladů exekuce.

Pokud chce věřitel i nadále v exekuci pokračovat, musí složit zálohu na další vedení exekuce. Výše zálohy činí 500 korun a její úhradou se lhůta k zastavení exekuce prodlužuje, a to o tři roky. Tímto způsobem lze lhůtu prodloužit pouze dvakrát, maximální délka exekuce tedy bude trvat dvanáct let.

Exekuce a bagatelní dluhy

Další změnou bylo zastavování exekucí, u nichž jistina pohledávky nepřesahuje 1 500 Kč. Pokud v posledních třech letech od počátku novely nebylo v rámci exekuce nic vymoženo, vyzval exekutor věřitele k zaplacení prodlužovací zálohy (opět 500 Kč) na náklady exekuce, která mohla proces prodloužit o další 3 roky. Podmínkou však bylo, aby tato výzva proběhla do 3 měsíců od účinnosti novely s tím, že oprávněný byl povinen zálohu složit do 30 dnů. Pokud věřitelé nesložili nejpozději do letošního května zálohu 500 Kč na pokračování exekuce, vymáhání i exekuční řízení skončilo

Věřitelé tak byli mimo jiné motivováni k souhlasu se zastavením dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Za zastavené exekuce lze uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 30 % jistiny pohledávky.

Souběh mobiliárních exekucí

Novela upravuje také podmínky exekuce prodejem movitých věcí (mobiliární exekuce). Od nového roku není možné, aby takovou exekuci provádělo více exekutorů najednou. Zjistí-li exekutor z rejstříku movitých věcí, že již proti dlužníkovi je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nemá právo jeho majetek ani zjišťovat či sepisovat.

Chráněny jsou nyní také zvlášť zranitelné osoby, kterými jsou např. osoby pobírající starobní důchod, invalidní důchod druhého či třetího stupně či osoby, jejichž dluhy vznikly ještě před nabytím 18. věku života. Vykonavatel exekutora bude muset od nabytí účinnosti při provádění soupisu posoudit, zda věc v majetku této zvlášť zranitelné osoby odpovídá či neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Pokud by šlo o luxusní věc, která obvyklým majetkovým poměrům neodpovídá, do soupisu ji exekutor zařadit může. V opačném případě nemůže takovou věc povinnému zabavit.

Zvlášť zranitelné osoby (například starobní důchodci, invalidní důchodci anebo dlužníci, jimž dluh vznikl v dětství) budou chráněny při exekuci prodejem movitých věcí.

Novela přináší také další změny, například změnu pořadí uspokojování pohledávek z výtěžku exekuce či paušální náhradu plátci mzdy ve výši 50 korun za každý měsíc provádění srážek.

Povinnosti dlužníka při exekuci

Pro dlužníka znamená doručení vyrozumění o nařízení exekuce především to, že má od této chvíle zakázáno nakládat s majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Výjimkou je uspokojování základních životních potřeb (vlastních i dětí), udržování správy majetku a běžné obchodní a provozní činnosti. Dlužník musí exekutorovi umožnit přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

Jak zastavit exekuci?

Během celé exekuce má dlužník několik možností, jak se bránit:

Exekučnímu příkazu již není možné se nijak bránit. Pokud provedením exekuce dojde k úplnému vymožení pohledávky, zaniká exekutorovo oprávnění. Exekutor má povinnost o tom vyrozumět všechny instituce a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámky o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost.

Půjčka pro dlužníky s exekucí?

V situaci, kdy potřebujete půjčku a máte exekuci, nejsou vaše možnosti získání úvěru opravdu nikterak velké. Předně byste měli důkladně zvážit, zdali je nutné a rozumné se nově zadlužovat. V bance půjčku nezískáte, protože banka v rámci prověřování bonity žadatele nahlíží také do registrů dlužníků. Jedinou možností je obrátit se na nebankovního zprostředkovatele, který nabízí půjčky bez registru a v hotovosti. Počítejte totiž s faktem, že váš bankovní účet může být obstaven z důvodu exekuce, a pokud by na něj přišel finanční obnos, byl by okamžitě zablokován.

Zdroje: exekuce.justice.cz /financnivzdelavani.cz /ekcr.cz

Časté dotazy

1. „Neuhradil jsem pohledávku exekutorovi ve lhůtě 30 dní, může exekutor zabavit také majetek mých dětí?“
Exekutor má právo zabavovat pouze majetek dlužníka. Může jít o jeho výlučný majetek, stejně jako majetek ve společném jmění manželů. Může se však stát, že exekutor neoprávněně zahrne do soupisu majetku také věci, které jsou ve vlastnictví dětí. V takovém případě je nutné doložit neoprávněnost zahrnutí těchto věcí. Buď přímo exekutorovi, nebo podáním vylučovací žaloby k příslušnému soudu.
2. „Zvažuji, zdali mám přijmout dědictví, protože jsem aktuálně v exekuci. Může exekutor zabavit také dědictví?“
Ano. Exekutor může zděděné věci exekučně zabavit (finance, movité i nemovité věci) a pro úhradu pohledávek vůči věřitelům vaše věci rozprodat. Dluh je pak uhrazen ze zděděných peněz.
3. „Jak mohu poznat, že mám na účtě exekuci?“
Exekutor obvykle při vymáhání dluhu postupuje tak, že nejdříve nařídí provedení blokace účtu a až pak vás informuje. Často se tak stává, že se dlužník o blokaci na účtě dozví, až když si jde vybrat peníze z bankomatu nebo se snaží zaplatit u obchodníka. To, zdali je váš účet zablokován z důvodu exekuce, vám také potvrdí či vyvrátí přímo v bance, kde máte vedený účet.
4. „Pokud si nechá přítel, který je v exekuci, zasílat výplatu na můj účet, mohu být nějak sankcionována? Případně může exekutor zablokovat také cizí účet?“
Ano, v některých případech může exekutor přistoupit také k zablokování bankovního účtu, který není veden na jméno dlužníka. Především pokud existuje oprávněný předpoklad, že provedený úkon bude sloužit k postižení majetku dlužníka, tzn. pokud na účtě budou dlužníkovi peníze.
5. „Do exekuce jsem se dostala díky nesplacenému dluhu 45 000 Kč, vlastním dům a bojím se, že o něj nyní můžu přijít. Kdy může exekutor zabavit nemovitost?“
Exekuce v roce 2021 přinesla jednu velkou změnu i pro nemovitosti. Exekuce prodejem nemovitosti, ve které má dlužník zároveň trvalý prodej, bude zastavena, pokud výše pohledávek oprávněných věřitelů k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje částku 100 000 Kč bez tzv. příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky). Dříve tato částka dosahovala pouze 30 000 Kč.
6. „Obdržel jsem exekuční příkaz. Jakým způsobem bude probíhat exekuce, když nic nemám?“
Pokud dlužník nevlastní žádný majetek, ze kterého by mohla být uspokojena pohledávka věřitele, dochází v praxi velmi často k zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost podává zpravidla samotný dlužník. Pokud věřitel se zastavením exekuce pro nemajetnost dlužníka nesouhlasí, rozhoduje o případném zastavení exekuční soud.
7. „Může mi exekutor zabavit auto, i když ho denně používám pro dojíždění do práce?“
Exekutor může vést exekuci všemi zákonnými způsoby, mezi které patří i exekuce prodejem movitých věcí. Žádná zákonná výjimka ohledně automobilu jako nutného prostředku pro dojíždění do práce v zákoně není. Totéž platí i pro jiné movité věci jako třeba skříň, pračku, lednici nebo televizi.
author

Autor článku:

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.
Přečíst více