Úvěruschopnost a bonita klienta

Datum publikování: 17.11.2016
Úvěruschopnost a bonita klienta

Hodnocení bonity klienta je standardní činnost ve věřitelsko-dlužnickém vztahu, zejména v případě, kdy se věřitelem má stát banka. Některé nebankovní instituce bonitu klienta prozatím nezjišťují, ale od prvního prosince tohoto roku jim bude zjištění klientovy úvěruschopnosti přikazovat zákon.

Bonita a úvěruschopnost klienta se mohou jevit jako rovnocenné pojmy. Ale není tomu tak. Úvěruschopnost je součástí bonity klienta, a stejné chápání obou pojmů pravděpodobně zůstane i po počátku účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru.

Bonita

Bonitou klienta se v bankovnictví rozumí „souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance“ (KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006. 339 s.
ISBN 8071793817. Str. 75.
). 

Je tedy zřejmé, že se nejedná pouze o souhrn stálých příjmů a výdajů žadatele, ale také o souhrn žadatelových závazků (výživné, provoz domácnosti, leasingy, koupě na splátky, spolehlivost příjmů). V neposlední řadě jde o žadatelovo předchozí chování vůči závazkům u finančních institucí – tedy zda měl úvěry již dříve a zda je řádně splácel – ano, registry napoví. 

Svou roli v bonitě hraje i věk – čím nižší, tím lépe. Dokonce i pohlaví – z bankovních statistik totiž vyplývá, že muži mají vyšší tendenci nesplácet.

Z výše zmíněných faktů plyne, že pro banku bude výrazně bonitnějším klientem mladá svobodná žena bez závazků než otec dvou dětí ve středním věku.

Úvěruschopnost

Zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je úvěruschopnost definována v §3 jako „schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr“. Tady se tedy jedná čistě o souhrn příjmů a výdajů žadatele. 

Důvěryhodnost

Při vyřizování žádosti o úvěr se v bance potkáte s dalším pojmem, který se k rozhodování o poskytnutí úvěru vztahuje. Je jím důvěryhodnost klienta. Banka ji zjišťuje tak, že posuzuje kvalitativní kritéria, kterými jsou jednak charakter a osobní vlastnosti klienta a jednak jeho celková vůle splatit závazky. Při svém hodnocení banka čerpá z informací o dosavadním osobním a profesním životě klienta.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

K čemu zjišťování bonity slouží?

Zjišťování bonity klienta je postup, který má za úkol ohodnotit protistranu vztahu, tedy dlužníka, z hlediska jeho důvěryhodnosti a úvěruschopnosti. 

Zhodnocení klientovy bonity je důležité především pro banku jakožto věřitele, aby ohodnotila míru rizika, do kterého s v případě poskytnutí úvěru danému klientovi pouští. 

Čím vyšší je klientova bonita, tím nižší úrokovou míru mu může banka nabídnout. A samozřejmě opačně – čím nižší bonitou klient oplývá, tím vyšší úrokovou mírou si musí banka nebo nebankovní instituce pokrýt riziko, se kterým do úvěrového vztahu s tímto klientem jde. Je to riziko nesplacení úvěru.

Bonita je však důležitým signálem také pro žadatele o úvěr. Jakým? Dokáže včas odhalit riziko tzv. předlužení, tedy situace, kdy tento člověk už nedokáže své závazky řádně a včas splácet.

Možnosti zvýšení bonity existují

Potřebujete zvýšit svou bonitu? Zkuste některých z těchto kroků:

Přizvěte spolužadatele – tím se vám sníží tzv. životní minimum, tedy poměrná výše plateb na provoz vaší domácnosti e vztahu k vašim příjmům. Když na splácení budete dva, vždy se na vás bude banka dívat s větší důvěrou.

Přizvěte ručitele – svou důvěryhodnost u banky navýšíte také tím, že budete mít někoho, kdo se za vaše splácení zaručí, resp. převezme splácení za vás, když vy nebudete z nějakého důvodu moci. 

Zastavte úvěr nemovitostí – jestliže jste ochotní bance poskytnout nemovitost, je to pro ni jasný signál, že svůj závazek budete chtít splnit. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout, že bonita je ovlivňována i malými závazky, které na první pohled jako závazky nevnímáme. Například úvěrovými limity na tzv. kontokorentních účtech nebo na kreditních kartách, pokud je žadatel jejich držitelem.

Výsledná bonita jednoho žadatele se může u každé z bank lišit. Řízení úvěrového rizika si totiž banky stanovují samy, a proto se může stát, že v jedné bance neuspějete a v další ano. Proto při prvním úspěchu nevěšte hlavu a zkuste to o dům dál.

Komentáře