Exekuce na plat - jak probíhá a kolik vám exekutor musí nechat

Exekuce na plat je jednou z možností, jak může věřitel, skrze exekutora, vymáhat dlužnou částku. Tu částku, kterou jste neuhradili ani po doručení předžalobní výzvy nebo výzvy k úhradě před zahájením exekuce. Jak probíhá exekuce na plat, kolik musí z platu zůstat, za jak dlouho vůbec přijde exekuce na plat a dá se jí nějak vyhnout?

Exekuce na plat - jak probíhá a kolik vám exekutor musí nechat

Klíčové informace

icon

Exekuce na plat je způsob vymáhání dluhů skrze zaměstnavatele, který je povinen odvést exekutorovi zákonem povolenou částku z platu dlužníka.

icon

Nezabavitelná částka pro rok 2023 je 13 638 Kč na jednotlivce, k této částce se připočte 3 409,50 Kč na každou osobu v domácnosti.

icon

Exekuce na plat bude zahájena 30 dní od doručení výzvy k úhradě dluhu, kterou odesílá exekutor nejpozději 15 dní poté, co jej soud pověří výkonem exekuce.

icon

Jedinou spolehlivou cestou, jak se exekuci na plat vyhnout, je splácet své dluhy včas.

Co je exekuce na plat

Exekuce nařízená na plat je způsob vymáhání dluhů prostřednictvím zaměstnavatele. Ten je povinen odvést exekutorovi zákonem povolenou částku ještě předtím, než dlužníkovi (v exekuci se označuje jako „povinný“) pošle výplatu na účet. 

Srážku ze mzdy vypočtenu pro účely exekuce pak zaměstnavatel odešle na exekutorem stanovený účet. Z tohoto účtu exekutor čerpá poplatky na správu exekuce, zbytek odesílá věřiteli, kterému zaměstnanec dluží a který si u soudu exekuci vyžádal.

Vedle exekuce na plat může exekutor nařídit exekuci na účet, mobiliární exekuci nebo přikázání pohledávky (vymáhání dluhu od osoby, která dluží exekuovanému dlužníkovi).

Srážky ze mzdy vypočítává zaměstnavatel, nikoliv exekutor

Z uvedeného vyplývá, že exekuci na plat, resp. srážky ze mzdy, vypočítává zaměstnavatel. Za tuto administrativu mu musí zaplatit zaměstnanec, ale maximálně 50 Kč za měsíc. Exekutor jen oznámí zaměstnavateli, že zaměstnanec dluží danou částku a že má zahájit srážení ze mzdy. Plus kam srážky odesílat.

V zájmu zaměstnance je vědět, kolik může zaměstnavatel ze mzdy strhnout. Lépe řečeno: kolik musí zaměstnanci z jeho mzdy zůstat. Jestliže by zaměstnavatel strhával více, je nutné si u něj vyžádat přepočítání a vysvětlení. V případě neúspěchu (pokud opravdu pochybujete o správnosti výpočtu) se obrátit na soud.

Jestliže se provádějí srážky z příjmů vyplácených státem (důchod, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti apod.), srážky stanovuje ten úřad, který příjem vyplácí. Například Česká správa sociálního zabezpečení v případě důchodů.

V kterých předpisech hledat?

Tento způsob snížení mzdy o vymáhanou částku je nazýván „srážky ze mzdy“. Legislativní zakotvení najdeme v Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., §147), dále v Exekučním řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) a především v Občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb., § 276-302). Plus prováděcí právní předpisy, kde se stanovují konkrétní výše částek a způsob nakládání s nimi v konečném výpočtu.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

Za jak dlouho přijde exekuce na plat?

Samotná exekuce bude zahájena 30 dní od doručení výzvy k úhradě dluhu. Tu odesílá exekutor nejpozději 15 dní poté, co jej soud pověří výkonem exekuce. Takže samotná exekuce na plat je zahájena do 45 dní od vydání rozhodnutí soudu. To samozřejmě za předpokladu, že dlužník částku neuhradí ani po doručení výzvy.

>> Připravili jsme pro vás: Velký přehled: Jak na exekuci a co všechno může exekutor zabavit

Za jak dlouho od prodlení se splácením či s úhradou faktury podá věřitel žalobu k soudu a soud rozhodne, to se nedá říct obecně. Poskytovatelé půjček musejí mít svůj postup v případě nesplácení úvěru zveřejněn. Najdete jej jako „důsledky nesplácení“. A v něm se dozvíte, za jak dlouho se dluh buď posílá do exekučního řízení, nebo se prodává inkasní agentuře. U ostatních věřitelů lze počítat s několikaměsíčním vymáháním jejich vlastní cestou, pak už s exekucí nebo inkasní společností.

Srážky ze mzdy se odvíjejí od nezabavitelné částky

Částka, která musí povinnému během exekuce zůstat, se nazývá částkou nezabavitelnou. Někdy se označuje za částku základní. U jednotlivce bude jiná než u člena několikahlavé domácnosti. Do nezabavitelné částky exekuovaného se totiž započítávají i základní částky dalších členů jeho domácnosti (bez ohledu na to, zda mají svůj vlastní příjem, či nikoliv).

Výsledná srážka ze mzdy se bude rovnat rozdílu mezi čistou mzdou a vypočtenou částkou, která musí zaměstnanci z jeho příjmu zůstat (nebo která musí zůstat důchodci z jeho penze). Částka, na kterou má dlužník nárok, je mu odeslána na účet. Může jí i o účet chráněný. Zbytek putuje exekutorovi, na jím přikázaný účet.

Nezabavitelná částka pro rok 2024

V roce 2024 je nezabavitelná částka na jednotlivce 12 705​ Kč. Jsou to dvě třetiny součtu životního minima (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (14 197 Kč). K této částce se připočte 3 176​ Kč na každou osobu v domácnosti (s výjimkou dětí, které žijí u druhého z rodičů a jejich výživné je exekucí vymáháno).

Například v domácnosti se dvěma rodiči a třemi dětmi se k nezabavitelné částce připočte 4x 3176 Kč. Jen pozor, v případě exekuce na plat jednoho z manželů se exekuce může vztahovat i na plat toho druhého. Proč? Jde o součást společného jmění manželů. Konečné rozhodnutí je vždycky na exekutorovi.

Jak se vypočte výsledná částka, která nesmí exekutorovi odejít?

Výpočet má tři kroky. Ty nejsou nijak složité, jen je nutné znát jejich pravidla a postup. Názorně rozepsané, i s grafikou, je najdete například u Veřejného ochránce práv, kde je ukázán příklad domácnosti se dvěma rodiči a jedním dítětem v roce 2023. Logika výpočtu zůstává stejná i pro rok 2024, jen si za ni musíte doplnit částky roku 2024:

Obrázek 1: Výpočet exekuční srážky ze mzdy v roce 2024

Vzorec výpočtu exekučních srážek ze mzdy

Zdroj: Veřejný ochránce práv

1. Od čisté mzdy se odečte celková nezabavitelná částka (součet nezabavitelných částek na Vás, manžela/manželku, děti) a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

2. Pokud zbytek překračuje jeden a půlnásobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (30 685,50 Kč), srazí se vše nad tuto částku.

3. Dále se zbytek zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro nepřednostní pohledávky se srazí jen jedna třetina; pro přednostní pohledávky (např. výživné, daně, poplatky, pojistné na veřejné zdravotní pojištění), i druhá třetina.“

Máte drobný záznam v registrech a potřebujete peníze?

Srovnání půjček pro dlužníky

Ukažme si konkrétní příklad

Vdaná bezdětná zaměstnankyně, čistá mzda 35 000 Kč, dluh na spotřebitelském úvěru (nepřednostní pohledávka) a dluh u finančního úřadu na dani z nabytí nemovitých věcí (přednostní pohledávka). Obrázek 2 ukazuje výsledný zůstatek z platu této ženy a exekucí strhávanou částku.

Obrázek 2: Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy v roce 2024

Příklad výpočtu exekučních srážek ze mzdy

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Zaměřme se teď na výpočet částek z obrázku 2. Budeme postupovat v krocích popsaných výše:

1. Od čisté mzdy odečteme nezabavitelnou částku

Ale kolik je nezabavitelná částka v případě této ženy? 13 638 Kč na ženu, plus 3 409,50 na jejího muže. Celkem tedy 17 048 Kč (zaokrouhluje se nahoru).

2. Vypočteme rozdíl mezi mzdou a nezabavitelnou částkou

Mzda mínus nezabavitelná částka: 35 000 - 17 048 = 17 952 Kč. Mzda bez nezabavitelné částky (zde 17 952 Kč) nepřekračuje 30 685,50 Kč, ve druhém kroku se proto dál už nic počítat nebude..

3. Rozdíl mezi mzdou a nezabavitelnou částkou rozdělíme na třetiny

Rozdíl mezi mzdou a nezabavitelnou částkou, tedy 17 952 Kč, teď musíme rozdělit na třetiny: 17 952 Kč : 3 = 5 984 Kč. 

Dvě z těchto třetin půjdou na exekuci (přednostní pohledávka), ta třetí ženě zůstane ještě nad rámec nezabavitelné částky. 

  • ženě zůstane nezabavitelná částka plus jedna třetina rozdílu mezi mzdou a nezabavitelnou částkou: 17 048 Kč + 5 984 Kč = 23 032 Kč. Tuto částku má získat žena od zaměstnavatele na svůj účet. Zaměstnavatel si může naúčtovat až 50 Kč na výpočet a provedení srážek, teoreticky jí na účet může dorazit jen 22 982 Kč.
  • na exekuci bude stržena částka 2 x 5 984 Kč = 11 968 Kč. Tu zaměstnavatel odešle na exekutorem určený bankovní účet, jakožto exekuci na plat.

Jak se vyhnout exekuci na plat?

Tato otázka padá poměrně často. Jedinou spolehlivou cestou, jak se exekuci na plat vyhnout, je splácet své dluhy včas. Pokud si nejste jistí, zda někde nedlužíte, poptejte se u poskytovatelů služeb, jejichž služby využíváte.

Nebo se rovnou porozhlédněte v dlužnických registrech, jestli tu o vás nejsou nějaké zápisy. I banky totiž mohou čekat třeba až 15 let, než se ozvou s výzvou k doplatku dlužné částky za vedení sice nepoužívaného, ale nezrušeného účtu. Výpis z registru se dá získat za poplatek online.

Podrobný návod na to, jak se vyhnout exekuci a předlužení, pro vás máme připraven zde.

Zdroje: Zákoník práce / Exekuční řád / Občanský soudní řád / Veřejný ochránce práv

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Osobní finance

10.11.2023

Kybernetické útoky a podvodné investice jdou odhalit včas

Kyberútoky na peníze probíhají rychle a chytře. Ukážeme vám, na čem jsou podvody založeny a jak se jim ubránit! Základní scénáře se totiž opakují stále dokola

Osobní finance

14.03.2023

Exekuce na plat - jak probíhá a kolik vám exekutor musí nechat

Co je exekuce na plat, jak a kdo ji počítá? Za jak dlouho přijde? Kolik peněz musí zůstat a jaké je maximum srážek ze mzdy? Dá se jí vyhnout? Vše se dozvíte zde.

Osobní finance

05.01.2023

Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Co by mělo být zahrnuto v rodinném rozpočtu a co může zůstat alespoň občas stranou? Jak velkou část výdajů je v pořádku dávat na bydlení, jídlo, dopravu nebo na volný čas?