Insolvence, nebo exekuce? Jak se dostat ven z dluhové pasti

Dluhová past, osobní bankrot, exekuce. Pojmy, ze kterých mnohým přeběhne mráz po zádech. Bohužel pro některé těžká realita, které musí čelit. Existuje pro člověka, který se ocitl v dluhové pasti i jiná cesta než exekuce? Je insolvence a exekuce totéž, nebo je mezi oběma pojmy rozdíl? A co je pro dlužníka výhodnější? Čelit insolvenci, nebo exekuci?

Insolvence, nebo exekuce? Jak se dostat ven z dluhové pasti

Jak řešit dluhy? Insolvence vs. exekuce

Insolvence (oddlužení) je obecně používaný název pro soudní řešení situace, tzv. insolvenční řízení, jehož předmětem je řešení úpadku (osobního bankrotu) nebo hrozícího úpadku dlužníka. Průběh insolvence se řídí insolvenčním zákonem a cílem insolvenčního řízení je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu uspokojení všech dlužníkových věřitelů.

Exekuce znamená výkon exekučního titulu a spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka ve prospěch věřitele. Jde o soudně vynucené splacení dluhů. Exekuce se provádí obstavením účtů dlužníka, srážkami ze mzdy, zabavením dlužníkova majetku nebo přikázáním pohledávky (v případě, že někdo další dluží povinnému - člověku s exekucí). V exekučním řízení však může jít také o donucení splnění jiné povinnosti, pokud dlužník svou povinnost dobrovolně nesplní (např. vydání věci či vyklizení bytu). Exekuce je tedy nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem, a řídí se exekučním řádem.

Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco exekuce je individuální postup vymáhání pohledávky věřitele vůči dlužníkovi, insolvence je kolektivní způsob řešení, kdy se věřitelé uspokojují poměrným způsobem.

Rozdíl mezi insolvencí a exekucí? Ochota řešit dluhy

Hlavním rozdílem mezi insolvencí a exekucí je bezesporu dobrovolnost, resp. nedobrovolnost jejich zahájení. O podání návrhu na insolvenci rozhoduje zpravidla dlužník v momentě, kdy nedokáže dostát svým peněžním závazkům (návrh však může podat i věřitel). Oproti tomu návrh na exekuční řízení podává vždy věřitel, pro kterého je exekuce často poslední možností, jak svou pohledávku získat zpět. Proto je z pohledu dlužníka řízením nedobrovolným.

Rozdíl mezi oddlužením a exekucí je však také v samotném předmětu řízení. Cílem exekuce je pouhé uspokojení pohledávky věřitele, účelem insolvenčního řízení je zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kteří mají možnost snížit své dluhy, tak i věřitelům, kterým se uhradí alespoň určitá část jejich pohledávek.

Výrazným rozdílem je také skutečnost, že dluhy během exekuce stále narůstají o úroky, úroky z prodlení a náklady exekuce. U víceletých exekucí se pak často stává, že dluhy narůstají rychleji, než je dlužník schopen platit. Oproti tomu v oddlužení se uspokojují dluhy jen ve výši, v jaké byly ke dni zjištění úpadku dlužníka.

Souběh insolvence a exekuce

Pro dlužníka je zásadní také skutečnost, že zahájení insolvenčního řízení zamezuje provedení exekuce. Insolvenční řízení má totiž vždy přednost před řízením exekučním. Dnem doručením insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení a platí, že od tohoto okamžiku se pozastavuje provádění exekucí. Po zahájení insolvenčního řízení tak nelze exekuci vykonat a v případě, že bude v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka, nebude možné exekuci už ani nařídit či zahájit.

Insolvenci mám za sebou, může na mě exekutor?

Pokud soud dospěje k závěru, že dlužník v rámci insolvenčního řízení řádně splnil všechny své podstatné povinnosti v oddlužení, tak následně vydá usnesení o splnění oddlužení spojené s usnesením o osvobození dlužníka od placení neuhrazeného zbytku dluhů. To se vztahuje nejen na dluhy, které dlužník v průběhu oddlužení splácel, ale i na dluhy, které věřitelé do oddlužení nepřihlásili.

Exekutor zpravidla v tomto okamžiku zastaví dosud vedené exekuce. Neučiní-li tak z vlastního rozhodnutí, je na dlužníkovi, aby u soudního exekutora podal návrh na zastavení exekuce. Jedině tak se dlužník vyhne situaci, kdy exekutor opět nařídí po skončení insolvence exekuci na plat, bude požadovat prodej majetku dlužníka nebo zablokuje bankovní účet (za účelem vymáhání dluhu, který byl zahrnut do oddlužení).

Po úspěšném ukončení insolvence zůstává dlužník následujících 5 let veden v insolvenčním rejstříku. Pokud se tedy dostane do situace, kdy bude nutně potřebovat půjčku, můžete požádat o úvěr po ukončení insolvence některou nebankovní instituci.

Exekuce, nebo insolvence? Co je výhodnější?

I přesto, že v obou případech lze dluhy zcela splatit, u exekuce vždy platí, že může být i doživotní. Ve srovnání s tím je proces oddlužení pouze krátkodobou záležitostí, protože končí nejpozději za 5 let s následným prominutím nesplacených dluhů. Při splacení 60 % dluhů končí insolvence dokonce již za 3 roky.

Oddlužení navíc přináší pro dlužníka další výhody:

  • Zastavení veškerého navyšování dluhů o úroky, penále či sankce.
  • Je-li na dlužníka nařízena nebo zahájena exekuce, nesmí být po zahájení insolvence provedena.
  • Možnost odpuštění části dluhu dlužníka v případě, že dlužník splní veškeré podmínky insolvence a oddlužení úspěšně skončí. Zanikají také pohledávky věřitelů, které nebyly do insolvenčního řízení včas přihlášeny.
  • Zjednodušení a zpřehlednění celé situace pro dlužníka. Přestává splácet všechny dluhy jednotlivým věřitelům, a začíná splácet pouze jednu měsíční splátku insolvenčnímu správci.

Výhodou exekuce je to, že lze jejím prostřednictvím vymáhat také nepeněžité pohledávky (např. omluva či odstranění stavby), v případě insolvence lze vymáhat pouze peněžité pohledávky.

Zdroje: kurzy.cz / dreport.cz / ekcr.cz / pravo21.cz

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Osobní finance

10.11.2023

Kybernetické útoky a podvodné investice jdou odhalit včas

Kyberútoky na peníze probíhají rychle a chytře. Ukážeme vám, na čem jsou podvody založeny a jak se jim ubránit! Základní scénáře se totiž opakují stále dokola

Osobní finance

14.03.2023

Exekuce na plat - jak probíhá a kolik vám exekutor musí nechat

Co je exekuce na plat, jak a kdo ji počítá? Za jak dlouho přijde? Kolik peněz musí zůstat a jaké je maximum srážek ze mzdy? Dá se jí vyhnout? Vše se dozvíte zde.

Osobní finance

05.01.2023

Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Co by mělo být zahrnuto v rodinném rozpočtu a co může zůstat alespoň občas stranou? Jak velkou část výdajů je v pořádku dávat na bydlení, jídlo, dopravu nebo na volný čas?