Osobní bankrot. Vše, co potřebujete vědět, ale báli jste se zeptat

Půjčit si peníze na cokoli je dnes velmi snadné. Banky i nebankovní poskytovatelé se předhánějí s výhodnějšími nabídkami úvěrů, které lze získat jednoduše a z pohodlí vašeho domova. Bohužel to má za následek také negativní efekt v podobě rostoucího počtu dlužníků, kteří nezvládají své závazky včas splácet. V takovém okamžiku je zapotřebí zachovat chladnou hlavu a postavit se potížím s nesplacenými závazky čelem. Kdo a za jakých podmínek může vyhlásit osobní bankrot? Jaké jsou možnosti oddlužení a jaké budou podmínky osobního bankrotu v roce 2024?

Osobní bankrot. Vše, co potřebujete vědět, ale báli jste se zeptat

Co je to osobní bankrot a oddlužení?

Osobní bankrot a oddlužení je praktické to samé, i když procesu oddlužení předchází právě vyhlášení osobního bankrotu. Osobní bankrot je situace, kdy už nezvládáte dále řešit svou finanční situaci se splácením půjček. Narůstají vám dluhy a začínáte čelit reálně exekucím.

Insolvence (oddlužení) je proces, jak se z této nepříjemné situace můžete legálně dostat. Mezi veřejností jsou používány pro insolvenci také termíny oddlužení a osobní bankrot. Co tedy osobní bankrot obnáší? Hlavní princip je postaven na sjednocení všech závazků dlužníka do jednoho společného závazku, který dlužník splácí v jedné stanovené splátce.

V roce 2019 prošel osobní bankrot změnou. Novela osobního bankrotu, která je platná od 1. 6. 2019, podmínky bankrotu zmírnila, největší změnou pak prošel samotný proces oddlužení. Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu 5 let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů. Výsledkem novely je šance pro více lidí úspěšně absolvovat celý proces.

Kdo vyhlašuje osobní bankrot a pro koho je určen?

Osobní bankrot může vyhlásit vždy pouze dlužník, nikdy ne věřitel. Vždy začíná podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení, který podává zprostředkovatel. Tím může být advokát, notář, soudní exekutor či akreditovaná osoba. Žádost je podána na příslušném krajském soudu v místě trvalého bydliště.

Základní podmínky k dosažení osobního bankrotu v roce 2024 jsou:

 • dlužník má alespoň dva věřitele,
 • závazky dlužníka jsou po splatnosti déle než 30 dní,
 • dlužník není schopen své dluhy splácet bez jakékoli vidiny zlepšení,
 • dlužník je schopen splácet alespoň 2178 Kč měsíčně (1 089 Kč odměna insolvenčnímu správci a stejnou splátku na umoření závazků věřitelům).

Dlužníkům, kterým se nepodaří dát dohromady měsíčně splátku ve výši 2 178 Kč, oddlužení povoleno nebude. V případě osobního bankrotu manželů (společné oddlužení manželů) se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč.

Co musí žádost o oddlužení obsahovat a jak vyhlásit osobní bankrot?

Návrh na povolení oddlužení je nutné podat na předepsaném formuláři. Od 1. 6. 2019 musí návrh na povolení oddlužení obsahovat:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • popis rozhodných skutečností, které dokládají, že je dlužník v úpadku (např. že má dlužník více věřitelů a závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, a proč),
 • odůvodnění výše hodnoty plnění, které v průběhu oddlužení obdrží nezajištění věřitelé (tedy informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka a předpokládaném procentuálním uspokojení nezajištěných věřitelů),
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 • návrh způsobu oddlužení,
 • počet vyživovaných osob (manžel/ka a děti),
 • seznam veškerého majetku dlužníka (zajištěného i nezajištěného),
 • čestné prohlášení, že byl dlužník při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení.

Návrh musí být podepsán také osobami, které jsou ochotny zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci či ručitelé dlužníka. Také dlužn íkův manžel (manželka) musí návrh podepsat a uvést, že s povolením oddlužení souhlasí. Tato podmínka neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželovi (manželce) a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela (manželky). Všechny podpisy musí být úředně ověřeny.

Vyhodnocení žádosti o oddlužení

Do třech pracovních dnů od podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je soud povinný vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Jakmile soud tuto vyhlášku vydá, dojde k pozastavení úročení, dražeb majetku a konání exekutora. Dlužník je povinen od vyhlášení zahájení insolvence zdržet se zmenšování svého majetku a věřitelé mohou vůči dlužníkovi začít uplatňovat své pohledávky formou přihlášky v rámci insolvenčního řízení.

Nově již není podmínkou pro povolení oddlužení předpoklad, že dlužník zaplatí nejméně 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Neznamená to však, jak je někdy mylně vykládáno, že dlužníkovi bude schváleno oddlužení, když nebude schopen zaplatit nic. Musí dokázat platit činnost insolvenčního správce a stejnou částku i věřitelům a také výživné a cenu za sepis návrhu na povolení oddlužení.

Pokud tyto podmínky osobního bankrotu nebudou splněny, soud návrh zamítne. Pokud návrh na povolení oddlužení nebude podán řádně a včas, soud návrh odmítne (= vůbec nebude věcně zkoumat, zda jsou podmínky pro povolení oddlužení splněny).

Jak probíhá osobní bankrot?

Vydá-li soud rozhodnutí o úpadku formou oddlužení, probíhá osobní bankrot dvěma možnými způsoby:

 • zpeněžením majetkové podstaty,
 • plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bude dlužník nejen platit pravidelné měsíční splátky, ale zároveň bude prodán jeho majetek. Podstatou plnění splátkového kalendáře je, že příjmy, které dlužník po usnesení o schválení oddlužení získá, budou rozděleny na část nezabavitelnou a část zabavitelnou.

Nezabavitelná část příjmů zůstane dlužníkovi, který s ní může naložit dle své potřeby. Výše nezabavitelné částky se odvíjí zejména od výše příjmů dlužníka a počtu osob žijících s dlužníkem ve společné domácnosti. Její orientační výše se dá zjistit na kalkulačce osobního bankrotu. Zabavitelnou část příjmů dlužníka posílá zaměstnavatel přímo na účet vedený insolvenčním správcem. Ten z těchto prostředků postupně platí svou odměnu, hotové výdaje a běžné výživné, které je dlužník povinen hradit. Zbývající částku rozděluje mezi přihlášené věřitele dlužníka.

Jsou tři možnosti, jak může dlužník oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty úspěšně splnit:

 • zaplatí 100 %pohledávek nezajištěných věřitelů,
 • během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů,
 • během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů (pokud během 5 let zaplatí nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek, tak potřebné úsilí vyvinul).

V případech, kdy je insolvenčním soudem schváleno oddlužení prostým zpeněžením majetkové podstaty se prodává dlužníkův majetek získaný do doby vyhlášení úpadku. Z výtěžku z prodeje majetkové podstaty jsou následně uspokojení věřitelé. Tímto aktem může být ukončen osobní bankrot a zbylé závazky mohou být dlužníkovi odpuštěny v plné míře.

Jaké budou podmínky osobního bankrotu pro rok 2024?

V roce 2024 by měla vstoupit v platnost novela insolvenčního zákona, která by měla přinést zkrácení doby oddlužení pro všechny fyzické osoby na pouhé 3 roky. Cílem novely je zefektivnění a zjednodušení procesu oddlužení v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady, a to při minimalizaci zbytných zásahů a maximálním respektování dosud dosaženého stavu institutu oddlužení. 

Oddlužení bude sice kratší, ale také obtížnější, protože dlužníci budou muset splnit přísnější podmínky. Návrh novely zákona počítá s tím, že by měl dlužník v oddlužení splácet adekvátní částky a nesnižovat své příjmy. Dlužník musí při plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy nebo jiného příjmu. Zájmy věřitelů by tak měly být dle ministerstva spravedlnosti v oddlužení uspokojivě chráněny.

Pokud člověk bude v oddlužení opakovaně, bude pro něj platit klasická pětiletá doba. Bude také možné ji prodloužit či oddlužení zrušit, pokud nebude dlužník například spolupracovat či informovat insolvenčního správce o dalších příjmech.
Zamýšlená novela insolvenčního zákona měla začít platit od 1. ledna. Kvůli projednávání v Poslanecké sněmovně ale resort spravedlnosti odhaduje, že v platnost vejde v první polovině příštího roku.

 


Zdroje: advokatnidenik.cz/ insolvence.justice.cz / insolvencni-navrhy.cz

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Osobní finance

05.01.2023

Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Co by mělo být zahrnuto v rodinném rozpočtu a co může zůstat alespoň občas stranou? Jak velkou část výdajů je v pořádku dávat na bydlení, jídlo, dopravu nebo na volný čas?

Osobní finance

18.03.2021

Insolvence, nebo exekuce? Jak se dostat ven z dluhové pasti

Exekuce vs. insolvence. V čem se liší exekuce a insolvence? Kdy je výhodnější insolvence a jaké výhody přináší. Může nastat souběh exekuce a insolvence?

Půjčky

11.03.2021

Půjčka po insolvenci

Jak je to s půjčkou po insolvenci? Za jak dlouho o ni požádat? Půjčí po insolvenci i banka nebo jen nebankovka? Pro koho je půjčka po insolvenci vhodná?

Půjčky

18.02.2021

Insolvenční a exekuční rejstřík

Vše o exekučním a insolvenčním rejstříku na jednom místě. Koho do rejstříků zapíšou, jak zjistit dluhy, kolik stojí výpis? Dá se požádat o výmaz a kdy?

Půjčky

27.10.2020

Kdy se do půjčky rozhodně nepouštět, a kdy vám naopak prospěje?

Dá se rozpoznat půjčka nevhodná od půjčky prospěšné? To víte, že dá! A my vám ukážeme jak. Je to totiž vcelku snadné a kdykoliv použitelné!

Spoření

28.11.2016

Jak začít s tvorbou základních finančních rezerv?

Jak začít s tvorbou základních finančních rezerv? Přečtěte si tipy a rady, jak efektivně šetřit, plánovat výdaje a vytvářet si finanční rezervy pro nečekané události.