Slovník pojištění 2. díl - ostatní formy pojištění osob

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Slovník pojištění 2. díl - ostatní formy pojištění osob

První díl jsme zaměřili na základní druhy pojištění osob. Druhý díl nese informace o ostatních formách pojištění osob, včetně zaměření na děti. Pokračovat budeme pojištěním majetku, odpovědnosti, motorových vozidel, právní ochrany, cestovním pojištěním a pojištěním určeným pro podnikatele. Do slovníčku zahrneme i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl druhý: ostatní formy pojištění osob

K ostatním formám pojištění osob zařazují pojišťovny následující pojištění: 

  1. pojištění úrazu;
  2. pojištění dětí;
  3. vkladové pojištění;
  4. zdravotní pojištění cizinců.

Pojďme se nyní na každé z nich podívat podrobněji:

1. Pojištění úrazu

Úrazové pojištění může zahrnovat několik případů, konkrétně pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo pro případ doby strávené nezbytným léčením úrazu, vše v různých kombinacích. Sem bývají zahrnovány pak i náhrady za pobyt v nemocnici a na tzv. „neschopence“ (následkem úrazu).

Pojištění je možno rozšířit o pojistnou ochranu před dalšími riziky dle nabídky pojišťoven. Pojištění je vhodné jednak pro klienta, aby se finančně zabezpečil pro případ následků úrazu, ale slouží i k zabezpečení jeho blízkých v případě invalidity či smrti.

V čem pojištění úrazové?

V tom, že pojistnou událostí musí být úraz, nikoliv nemoc. Ta může být předmětem úrazového pojištění jedině tehdy, když vznikla následkem úrazu. U úrazu většinou pojišťovny nedělají rozdíly v tom, jak a kde vznikl, snad s výjimkou autonehod – zde bývá plnění vyšší.

Pojistná částka je celá spotřebovaná na samotné pojištění, nevzniká žádná kapitálová ani investiční složka. Takže po ukončení pojištění nebývá klientovi vypláceno nic. V případě pojistného plnění lze peníze vyplatit jednorázově nebo je vyplácet opakovaně.

Pokud klient zemře následkem úrazu, je osobě uvedené v pojistné smlouvě vyplacena celá pojistná částka.  Při následcích úrazů bývají klientovi vyplacena odpovídající procenta z pojistné částky – dle nastavení v jednotlivých pojišťovnách – záleží vždy na úsudku ošetřujícího lékaře a také lékaře pracujícího pro pojišťovnu.

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze.

Výhody pojištění úrazu

icon

garantované pojistné plnění podle pojistné smlouvy;

icon

možnost rozšíření obsahu pojištění a individuální nastavení, a to i během trvání smlouvy;

icon

zajištění klienta a jeho blízkých na dobu, kdy následkem úrazu nebude moci vydělávat.

Nevýhody pojištění úrazu

icon

složitý systém tabulek a procentního nastavení pojistného plnění;

icon

pojistné plnění na základě subjektivního názoru posudkového lékaře;

icon

nemožnost odečíst pojistné z daňového základu;

icon

nemožnost zhodnocování finančních prostředků.

 

2. Pojištění dětí (pojištění ve prospěch dítěte)

Známe jej také pod názvy svatební či stipendijní pojištění nebo pojištění dospělosti. Jedná se o pojištění, které platí rodiče svým dětem proto, aby jim v dospělosti, případně na studiích usnadnili start do samostatného života.

Jedná se o pojištění pro případ smrti platícího rodiče nebo pro případ dožití se dítěte určitého věku (19 – 25 let) nebo určité události (svatba, studium). Zároveň je pojistné finančně zhodnocováno, přičemž je garantováno alespoň minimální zhodnocení. Předmět pojištění lze různě rozšiřovat, ovšem nastavení pojištění a placení pojistného měnit nelze.

V čem pojištění ve prospěch dítěte?

Prospěch z tohoto pojištění plyne dítěti ve dvou základních situacích. Zemře-li v době trvání pojištění rodič, který pojistku dítěti platil, končí povinnost platit pojistné – tu na sebe přebírá pojišťovna. Některé pojišťovny dokonce zahájí výplatu pravidelného důchodu dítěti a ta trvá až do sjednaného konce pojištění. Na konci pojištění je pak dítěti vyplacená celá smluvně sjednaná (naspořená) částka.

Druhou pojistnou událostí, kdy pojišťovna začne plnit platbami, je životní událost typu svatba nebo studium. Sjednané pojistně plnění se vyplácí při příležitosti sňatku (většinou jednorázově) nebo formou stipendia po předem stanovenou dobu studia.

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze

icon

garantovaná pojistná částka pro případ smrti rodiče i dožití dítěte;

icon

garantované minimální zhodnocení naspořených prostředků;

icon

zproštění od placení v případě smrti rodiče

icon

výplata důchodu dítěti v případě smrti rodiče;

icon

zajištění dítěte na prahu dospělosti nebo v na studiích;

icon

možnost rozšíření obsahu pojištění a individuální nastavení.

Nevýhody pojištění dětí

icon

nemožnost odečíst pojistné z daňového základu;

icon

nemožnost měnit nastavení pojištění a placení pojistného během trvání pojištění.

 

3. Vkladové životní pojištění (VŽP)

Specifickou formou pojištění finančních prostředků pro případ dožití je vkladové životní pojištění. Bývá sjednána pojistná částka a ta je vyplacena v případě dožití se klienta předem stanového věku. K tomu bývá klientovi vyplacen i návratný vklad a podíly na výnosech.

VŽP je vhodné pro klienty, kteří chtějí mít předem garantovánu finanční částku pro případ dožití (nejde o pojištění, které by zajistilo pozůstalé v případě úmrtí klienta), zároveň chtějí zhodnocovat své finanční prostředky a jejich zhodnocení chtějí mít předem garantované. Je zde i možnost nakládat se zhodnocenými finančními prostředky během trvání pojištění.

V čem pojištění vkladové?

V tom, že pojistí celý vklad putující do podílových fondů, pojistí, respektive garantuje minimální výnosy a v případě dožití k němu přibude i sjednaná pojistná částka (nikoliv v případě smrti). Odečítají se samozřejmě náklady na rizika a správu pojištění.

Lze pojistné odečítat z daní?

Ano, po splnění zákonem daných podmínek lze odečítat ze základu daně z příjmu. V tomto případě musí smlouva být uzavřena alespoň na 5 let a minimálně do dosažení šedesáti let věku.

Výhody vkladového pojištění

icon

garantovaná pojistná částka pro případ dožití klienta;

icon

v případě smrti je vrácen návratný vklad, včetně výnosů (ale bez pojistné částky);

icon

je garantováno minimální zhodnocení finančních prostředků;

icon

možnost rozšíření obsahu pojištění a individuální nastavení;

icon

možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany během trvání smlouvy;

icon

možnost odečíst pojistné z daňového základu;

icon

možnost odečíst pojistné z daňového základu;

Nevýhody vkladového pojištění

icon

pojistná částka je vyplacena jen v případě dožití, nikoliv smrti;

icon

nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění (vybírat mezi podílovými fondy a měnit strategii).

 

4. Zdravotní pojištění cizinců

K formám pojištění osob lze zařadit i zdravotní pojištění cizinců, které slouží občanům, jež se dlouhodobě zdržují v České republice. Zajišťuje jim nutnou a neodkladnou péči ve zdravotnických zařízeních v ČR v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění.

Toto pojištění v sobě zahrnuje ambulantní péči, léčení v nemocnici, neodkladné ošetření zubů, repatriaci nemocného a také převoz tělesných ostatků pojištěného cizince zpět do vlasti.

Forma sjednání a výše pojistného se většinou liší u občanů Evropské unie a u cizinců z ostatních zemí světa.

Slovník pojištění 1. díl - základní druhy pojištění osob

Slovník pojištění 3. díl - pojištění majetku občanů

Slovník pojištění 4. díl - pojištění motorových vozidel

Slovník pojištění 5. díl - pojištění určené pro podnikatele

Slovník pojištění 6. díl - pojištění právní ochrany

Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Slovník pojištění 8. díl - cestovní pojištění

Slovník pojištění 9. díl - penzijní spoření

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.