Slovník pojištění 1. díl - základní druhy pojištění osob

Pojištění jako celek funguje na jednom základním a jednoduchém principu: všichni očekávají riziko, platí si tedy pojištění. Ve skutečnosti se pojistná událost stane jen někomu. Ten někdo je vyplacen z vybraného pojištění, zbytek pojistného (po odečtení nákladů na správu a provoz) zůstane jako zisk pojišťovně.

Slovník pojištění 1. díl - základní druhy pojištění osob

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů. Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život.

My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní. První díl zaměříme na základní druhy pojištění osob. Pokračovat budeme rozšířenými možnostmi pojištění osob, pojištěním majetku, odpovědnosti, motorových vozidel, právní ochrany, cestovním pojištěním a pojištěním určeným pro podnikatele. Do slovníčku zahrneme i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl první: základní druhy pojištění osob

Mezi základními druhy pojištění osob nalezneme tyto: 

  1. investiční životní pojištění;
  2. kapitálové životní pojištění;
  3. rizikové životní pojištění;
  4. důchodové pojištění a 
  5. univerzální (flexibilní) životní pojištění.

Pojďme se nyní na každé z nich podívat podrobněji:

1. Investiční životní pojištění (IŽP)

Životní pojištění je obecně pojištěním, jehož smyslem je ekonomicky zajistit své blízké pro případ naší smrti. Pokud pojistník (ten, kdo má uzavřené pojištění) zemře, dostane osoba, která je v pojistné smlouvě uvedena, finanční obnos ve výši, která je sjednaná v rámci životního pojištění.

Peníze dostaneme i v případě, že se dožijeme určitého věku (který je stanoven ve smlouvě), tedy není nutno zemřít, aby pojišťovna pojistku vyplatila. IŽP se uzavírá na dožití určitého věku. Pokud chceme pojistné odečítat z daní, musíme pojistku uzavřít až do důchodového věku. S finančními prostředky lze manipulovat už během trvání pojištění, ale mnohdy až po ukončení pojistné smlouvy.

Smlouvu lze rozšířit i na jiná rizika, například na úraz, nemoc, invaliditu z úrazu i z nemoci, na pobyt v nemocnici atd.
Pojišťovna není povinna s námi pojistnou smlouvu uzavřít, pokud její posudkový lékař konstatuje, že riziko našeho úmrtí ze zdravotních důvodů je příliš vysoké.

V čem je pojištění investiční?

V tom, že pojistné je částečně investováno do podílových fondů, kde však je investiční riziko neseno klientem. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. A není garantováno. Investiční strategii lze měnit. Investiční životní pojištění se vyplatí, když je uzavíráno na dobu nejméně pěti let.

Přestože se pojištění nazývá investičním, nepleťme si jej se spořením nebo investováním jako takovým. Výsledná naspořená částka je totiž ponížena právě o pojistné, které platíme pro případ našeho úmrtí. Navíc není v případě dožití garantována částka k vyplacení  –  ta závisí to na úspěšnosti naší investiční strategie.

Lze pojistné odečítat z daní?

Ano, po splnění zákonem daných podmínek lze odečítat ze základu daně z příjmu. V tomto případě musí smlouva být uzavřena alespoň na 5 let a minimálně do dosažení šedesáti let věku. Pojistník musí platit alespoň 12 tisíc korun ročně.

Výhody IŽP

icon

ekonomická ochrana blízkých osob pro případ našeho úmrtí;

icon

vyplacení pojistné částky i v případě dožití se určitého věku;

icon

možnost odpočtu pojistného z daní (12 000 Kč ročně);

icon

určité zhodnocení finančních prostředků – ale negarantované;

icon

možnost kdykoliv si změnit investiční strategii;

icon

může přispívat i zaměstnavatel a příspěvky může odečíst z daňového základu;

icon

lze měnit rozsah pojistné ochrany formou různých připojištění;

icon

lze měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany dle aktuálních potřeb;

icon

někde lze vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění.

Nevýhody IŽP

icon

nižší zhodnocení finančních prostředků, než kdybychom jen investovali do podílových fondů, třeba prostřednictvím banky;

icon

riziko nulového zhodnocení našich vkladů;

icon

není garantovaná pojistná částka při dožití;

icon

vysoké storno poplatky a pokuty při výpovědi pojistné smlouvy v prvních letech jejího trvání;

icon

nutnost doplatit daně, pokud pojistku rušíme předčasně;

icon

pojišťovna může odmítnout nás pojistit.

 

2. Kapitálové životní pojištění (KŽP)

Podmínky životního pojištění kapitálového jsou podobné, jako je tomu v případě pojištění investičního. Tedy jde o pojištění pro případ smrti nebo dožití a slouží zejména k zajištění našich blízkých v případě, že bychom zemřeli, případně k přilepšení k našemu důchodu.

Smlouvu lze rozšířit i na jiná rizika, například na úraz, nemoc, invaliditu z úrazu i z nemoci, na pobyt v nemocnici atd.

V čem je pojištění kapitálové?

V garanci našeho kapitálu. Jinými slovy: základní rozdíl mezi kapitálovým a investičním životním pojištěním je v tom, že v případě kapitálového pojištění máme garantovaný roční výnos (zhodnocení). Zde však nelze průběžně měnit investiční strategii. Tu si nastavíme na začátku (dle doporučení pojišťovny) a zůstane stejná po celou dobu trvání pojištění. Investiční rizika v tomto případě nese pojišťovna.

Pojištění je vhodné pro dlouhodobé investování a zároveň pojištění pro případ smrti. Ostatní podmínky jsou shodné s IŽP.

Lze pojistné odečítat z daní?

Ano, po splnění zákonem daných podmínek lze odečítat ze základu daně z příjmu. V tomto případě musí smlouva být uzavřena alespoň na 5 let a minimálně do dosažení šedesáti let věku. Pojistník musí platit alespoň 12 tisíc korun ročně. 

Výhody KŽP

icon

garantovaná pojistná částka (i s výnosy) pro případ smrti;

icon

garantovaná pojistná částka (i s výnosy) pro případ dožití;

icon

garantované minimální zhodnocení finančních prostředků;

icon

lze měnit rozsah pojistné ochrany formou různých připojištění;

icon

daňová uznatelnost zaplaceného pojistného.

Nevýhody KŽP

icon

nelze libovolně měnit nastavení investiční strategie;

icon

nelze libovolně měnit nastavení pojištění;

icon

při předčasném zrušení může být vyplaceno méně, než klient naspořil

icon

nutnost doplatit daně, pokud pojistku rušíme předčasně;

icon

pojišťovna může odmítnout nás pojistit.

 

3. Rizikové životní pojištění (RŽP)

Opět jde o pojistku pro případ úmrtí. Ale už ne pro případ dožití. Klient zabezpečuje své blízké pro případ, že on zemře a nebude je moci dále finančně zajišťovat. 

Smlouvu lze rozšířit i na jiná rizika, například na úraz, nemoc, invaliditu z úrazu i z nemoci, na pobyt v nemocnici atd.

V čem je pojištění rizikové?

Rizikové životní pojištění se, na rozdíl od pojištění investičního a kapitálového, zaměřuje pouze na riziko smrti. Nikoliv na „riziko“ dožití. Je vyplaceno jen tehdy, když pojistník zemře. Pojistná částka je ve smlouvě předem uzavřena a je garantovaná. Pojištění lze sjednat i na velmi krátkou dobu, například na jeden rok.

Pokud se pojistník dožije doby, na kterou byla smlouva uzavřena, není vyplaceno nic. Pojištění tedy neumožňuje žádné zhodnocení finančních prostředků, veškeré prostředky klienta zůstanou ve prospěch pojišťovny (pokud klient během trvání smlouvy nezemře).

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze.

Výhody RŽP

icon

garantovaná pojistná částka pro případ smrti;

icon

rozšíření rozsahu pojistné smlouvy o jiná rizika;

icon

pojistnou částku lze sjednat i jako klesající;

icon

možnost krátké doby trvání pojištění.

Nevýhody RŽP

icon

nelze zhodnocovat finanční prostředky;

icon

v případě dožití klient neobdrží žádné plnění;

icon

pojistné nelze odečítat z daní.

 

4. Důchodové pojištění (DP)

Pro klienty, kteří si chtějí zajistit přilepšení k budoucímu důchodu a zároveň si garantovaně zhodnotit své finanční prostředky, je vhodné důchodové pojištění. Smlouvu lze rozšířit i na jiná „rizika“, nejen na riziko dožití.

V čem je pojištění důchodové?

Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití se určitého věku, vždy však důchodového. Sjednaná pojistná částka je dohodnutá včetně garantovaného zhodnocení. Pojištění se pak vyplácí v několika formách, a to:

  • doživotního důchodu nebo
  • důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo 
  • ve formě jednorázového plnění. 

Pokud klient zemře před dožitím se důchodového věku, je vyplaceno zaplacené pojistné, bez navýšení o výnosy z fondů, kam bylo investováno. 

Vždy je potřeba se informovat, co udělá pojišťovna se zbylou částkou k výplatě, pokud máme uzavřeno plnění formou doživotního důchodu a zemřeme například dva roky po vstupu do důchodu. Zde je častá praxe, že pojišťovna si zbytek finančních prostředků ponechává!

Lze pojistné odečítat z daní?

Ano, po splnění zákonem daných podmínek lze odečítat ze základu daně z příjmu. V tomto případě musí smlouva být uzavřena alespoň na 5 let a minimálně do dosažení šedesáti let věku.

Výhody DP

icon

garantovaná výplata sjednané pojistné částky, pokud zvolíme formu jednorázového plnění či důchodu vypláceného po stanovenou dobu;

icon

garantované zhodnocení finančních prostředků,

icon

lze měnit rozsah pojistné ochrany formou různých připojištění;

icon

daňová uznatelnost zaplaceného pojistného.

Nevýhody DP

icon

nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění;

icon

nelze libovolně měnit nastavení pojištění;

icon

při předčasném zrušení může být vyplaceno méně, než klient naspořil;

icon

při úmrtí těsně po dosažení věku, na který byla pojistka uzavírána, nemusí blízcí klienta vůbec obdržet pojistné plnění – závisí to na zvolené formě výplaty.

 

5. Univerzální (flexibilní) životní pojištění (UŽP)

Další z řady pojištění, které slouží jednak k ochraně blízkých v případě úmrtí klienta, jednak k jakémusi zhodnocování finančních prostředků s minimálním garantovaným zhodnocením.

K výplatě pojistného plnění dochází v případě úmrtí klienta (vyplácí se sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí), ale také v případě dožití se sjednaného věku. V případě dožití se daného věku však není předem garantovaná částka k vyplacení (garantováno je pouze minimum). Vyplácí se totiž vždy kapitálová hodnota pojištění.

Smlouvu lze rozšířit i na jiná rizika, například na úraz, nemoc, invaliditu z úrazu i z nemoci, na pobyt v nemocnici atd.

V čem je pojištění univerzální (flexibilní)?

Právě v možnosti kdykoliv změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou pro případ smrti (ta se nikam neinvestuje, zůstává pojišťovně) a mezi zhodnocením finančních prostředků – vždy v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše placeného pojistného.

Navíc je zde možnost volně nakládat s finančními prostředky z investování – již během trvání pojistné smlouvy. Pojištění je vhodné na dobu delší než deset let právě proto, aby došlo k zamýšlenému zhodnocení finančních prostředků.

Lze pojistné odečítat z daní?

Ano, po splnění zákonem daných podmínek lze odečítat ze základu daně z příjmu. V tomto případě musí smlouva být uzavřena alespoň na 5 let a minimálně do dosažení šedesáti let věku.

Výhody UŽP

icon

garantovaná pojistná částka pro případ smrti;

icon

garantované minimální zhodnocení finančních prostředků po dobu trvání smlouvy;

icon

lze měnit rozsah pojistné ochrany formou různých připojištění;

icon

daňová uznatelnost zaplaceného pojistného;

icon

možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany;

icon

lze vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění.

Nevýhody UŽP

icon

nelze během trvání smlouvy měnit investiční strategie;

icon

není garantována výše vyplácené částky při dožití (garantované je pouze minimum);

icon

při předčasném zrušení může být vyplaceno méně, než klient naspořil.

V dalších dílech našeho slovníčku pokračujeme rozšířenými možnostmi pojištění osob, pojištěním majetku, odpovědnosti, motorových vozidel, právní ochrany, cestovním pojištěním a pojištěním určeným pro podnikatele. Do slovníčku jsme zahrnuli i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Slovník pojištění 2. díl - ostatní formy pojištění osob

Slovník pojištění 3. díl - pojištění majetku občanů

Slovník pojištění 4. díl - pojištění motorových vozidel

Slovník pojištění 5. díl - pojištění určené pro podnikatele

Slovník pojištění 6. díl - pojištění právní ochrany

Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Slovník pojištění 8. díl - cestovní pojištění

Slovník pojištění 9. díl - penzijní spoření

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.