Co jsou pravidelné příjmy pro účely žádosti o půjčku?

Pravidelný příjem. Tento pojem najdeme u všech poskytovatelů půjček, ať už ve spojení s nutností jeho doložení, nebo právě naopak, kdy se poskytovatel úvěru nabízí s tvrzením, že finanční obnos zapůjčí i bez toho, aby žadatel své pravidelné příjmy prokázal (papírově či jakkoliv jinak). Které příjmy lze zařadit do kategorie „pravidelných příjmů“ uznávaných bankami a nebankovními společnostmi, které z nich vyžaduje spíše banka, a co bude stačit pro získání tzv. „půjčky bez příjmu“ od nebankovky?

Co jsou pravidelné příjmy pro účely žádosti o půjčku?

Klíčové informace

icon

Banky a většina nebankovních společností vyžadují prokázání pravidelných příjmů pro posouzení bonity, ale existují i poskytovatelé, kde doložení příjmů nehraje důležitou roli.

icon

Pravidelný příjem lze prokázat různými způsoby, včetně výplatních pásek, výpisů z účtu, rozhodnutí o přiznání dávky, smlouvy o pronájmu nebo čestného prohlášení o příjmech.

icon

Půjčka bez příjmu neznamená půjčku ""naslepo"", poskytovatelé si většinou pojistí riziko nesplácení jiným způsobem, například majetkem žadatele.

Opakování je základní podmínkou

Logicky je pravidelným příjmem pouze ten, který se pravidelně opakuje. A předpokládá se, že se po celou dobu trvání půjčky, o kterou člověk žádá, tento příjem s vysokou pravděpodobností opakovat bude.

Interval bývá obvykle měsíční, může být i kratší, když jde o příjmy z podnikání nebo z práce na specifický úvazek. Delší intervaly nejsou vyhovující, protože splátky většinou bývají rozloženy po měsících, vše lze ale dohodnout i jinak - konečné rozhodnutí a nastavení podmínek totiž záleží jen a pouze na samotném poskytovateli, stejně jako nastavení dalších požadavků k získání úvěru.

Zdroje pravidelných příjmů mohou být různé

Pravidelným příjmem nemusí být jen výplata ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Zdrojů věřiteli akceptovaných příjmů je mnohem více. Ale faktem stále zůstává, že plat ve veřejné sféře a starobní důchod či jiné trvalé dávky bývají hodnoceny jako příjem nejspolehlivější.

V těsném závěsu za nimi jsou mzdy ve firmách a příjmy z podnikání v případě, kde se dá prokázat alespoň dvouletá úspěšná historie a lze očekávat dobrý vývoj i v budoucnu. Nejhůře prokazatelné, co se budoucí pravidelnosti týká, samozřejmě jsou peníze pocházející z dohod o pracovní činnosti, o provedení práce.

Specifické postavení mají i tzv. agenturní zaměstnanci. Kdo to je? Pracovník, který je zaměstnán agenturou – a tou pronajímán na určitou pracovní pozici ve firmě. Z ní totiž může výpověď dostat jen s pětidenní výpovědní lhůtou. Klasická výpovědní lhůta v době dvou měsíců mu sice běží u samotné agentury (která musí být pojištěna proti úpadku), ale banky i tak někdy nerady vidí figurovat agenturu v pracovní smlouvě.

Podívejme se na jednotlivé typy příjmů podrobněji. Ukážeme si, jak se dnes mohou pravidelné příjmy prokázat, jaký doklad o příjmech kdy shánět a hlavně: kdo na jejich prokázání trvá a v jaké míře. Najít totiž můžete i poskytovatele, kde doložení příjmů nehraje nijak důležitou roli. Riziko nesplácení si většinou pojistí jinak - vaším majetkem.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

Zaměstnavatel – nejčastější zdroj pravidelných příjmů

Pod pojmem pravidelný příjem si většinou představíme výplatu - měsíční příjem ve formě odměny od zaměstnavatele za námi odvedenou práci. Už jsme naznačili, že nejspolehlivější je z pohledu bank i nebankovek plat pocházející ze zaměstnání ve veřejné sféře, hned za nimi figurují velké korporáty.

Ale i zaměstnání u nás může být stvrzeno více druhy smluv – každý z nich zaručuje jinak vysokou pravděpodobnost trvání pravidelných příjmů i v budoucnosti, jinými slovy po dobu trvání dluhu. Začněme od příjmu „nejjistějšího“, na který vždycky slyší i banky. Zmíníme též příjmy méně jisté – některé nebankovní společnosti s nimi totiž také „počítají“.

Příjem na základně pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Lidé, kteří mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou a kteří nemají se zaměstnavatelem žádné potíže (výplaty chodí včas), ti mají na trhu půjček dobrou pozici pro vyjednávání. Jejich úvěruschopnost je díky zaručené pravidelnosti příjmů vysoká, mohou si vybrat mezi různými poskytovateli a navíc, pokud nejsou výrazně zadluženi již jinde, dosáhnou na ty nejnižší úroky na trhu.

Samozřejmě ani u zaměstnání na dobu neurčitou nikdo nezaručí jeho trvání po celou dobu půjčky. Určitá míra rizika je tu vždy.

Příjem na základně pracovní smlouvy na dobu určitou

Pracovní smlouva na dobu určitou také zajišťuje trvalý příjem, ale jen po dobu trvání této smlouvy. Proto u půjček, kde je nutno dokládat příjem, přichází u banky v úvahu pouze půjčka maximálně na tak dlouhou dobu, jak dlouho bude trvat pracovní poměr.

Kde se zaměstnanci podaří získat závazné vyjádření zaměstnavatele, že s ním počítá i do budoucna, jsou věřitelé ochotni uvažovat i o dlouhodobějším zadlužení – vše je opět na individuálním rozhodnutí každé banky nebo nebankovky.

Příjem na základně DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou alternativními formami pracovní smlouvy. I ony mohou být uzavírány na dobu neurčitou. Většinou ze znění dohod plyne množství požadované odvedené práce za měsíc, a tedy i pravidelná odměna po předem omezenou/neomezenou dobu.

Je zase na posouzení poskytovatele půjčky, zda dohodu bude brát jako zdroj trvalého příjmu. Banky někdy tolerují dohodu o pracovní činnosti, ale málokdy dohodu o provedení práce – zde bývá jediná výjimka: DPP uzavřená vysokou školou s jejím externím akademickým pracovníkem. Nebankovky si často poradí i s DPP

Srovnejte si půjčky bez úroků a poplatků

Zobrazit nabídky

Příjem z podnikání

Dalším zdrojem pravidelného příjmu může být podnikání. Musí však trvat již natolik dlouho, abyste už měli odevzdané daňové přiznání. Minimem jsou proto cirka dva roky činnosti – daňové přiznání se odevzdává téměř rok a půl zpětně. A jedině z přiznání lze posoudit podnikatelské příjmy očištěné o náklady.

Banka často posuzuje i obor, ve kterém OSVČ podniká – jaká je pravděpodobnost úspěchu v budoucnost, někdy si nechá předložit podnikatelský plán, aby mohla analyzovat pravděpodobné budoucí scénáře. Nebankovkám často stačí daňové přiznání a aktuální výpisy z účtu. Zcela bez daňového přiznání jsou pak poskytovány některé podnikatelské úvěry – většinou však s dostatečnou zástavou.

Příjem z renty

Rentou se rozumí pravidelný příjem, který nám plyne bez toho, abychom pro něj něco pravidelně dělali. Renta většinou pochází z kapitálucenných papírů, z pojištění (pravidelné pojistné plnění, například u penzijního připojištění, případně z pojištění životního po závažné pojistné události).

Příjem z pronájmu nemovitosti, zejména bytu či domu, ale i nebytových prostor, je specifickým typem renty - a do pravidelných příjmů se dají zařadit především příjmy z toho pronájmu, který je dohodnut na dobu neurčitou.

Příjem z důchodu nebo výsluha

V České republice je možné pobírat několik typů důchodů, je zde pak i velká skupina lidí s takzvaným výsluhovým příspěvkem, což jsou zaručené dávky od státu lidem, kteří mají odsloužen předem daný počet let v bezpečnostním sboru. Podívejme se na ně jednotlivě.

Důchod starobní (i předčasný)

Jediný příjem, který máme (zatím) zajištěn až do konce života, je starobní důchod. Jakmile se staneme jeho příjemci, máme zajištěnu pravidelnou měsíční platbu a poskytovatelé půjček ji povětšinou vítají, ale také ne všichni.

Se starobním důchodem je samozřejmě spojen vyšší věk žadatele a vyšší pravděpodobnost úmrtí během trvání dluhu, také pravděpodobnost velkých výdajů na léky a zdravotní pomůcky – proto se zejména u bank (ale i u některých nebankovních společností) často setkáme s odmítáním půjček pro důchodce. Hypotéky bývají bankami uzavírány tak, aby skončily nejpozději v 70 letech.

Důchod invalidní

Důchod invalidní podléhá pravidelným revizím, tudíž se jeho výše, případně jeho přiznání jako takové, může neočekávaně změnit. Ale i tak bývá považován za příjem pravidelný. Jen s vyšším rizikem, že nebude trvat dostatečně dlouho. V případě invalidního důchodu není problém si vyřídit půjčku menší a krátkodobou, se splatností jen několik měsíců.

Důchod vdovecký, vdovský a sirotčí

Tyto důchody jsou časově omezeny. Proto se považují za pravidelný příjem jen pro účely půjčky, která bude trvat kratší dobu nebo stejně dlouho, jako příjem z některého z těchto důchodů. U všech důchodů platí, že příjem z nich se prokazuje aktuálním rozhodnutím o přiznání nároku na důchod, někde plus výpisy z účtu, aby žadatel prokázal, že má dávku nejen přiznanou, ale že mu i chodí.

Sociální dávky

Dávky od státu, které jsou podmíněny určitou životní situací, také mohou být poskytovatelem půjčky pokládány za pravidelný příjem. Mnoho z nich však má časové omezení, případně podléhá pravidelnému přezkumu. Poskytovatelé půjček jsou ochotni za pravidelný příjem pokládat ty dávky, na které se vztahuje alespoň částečné právo exekuce.

Mezi ně patří peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, přídavek na dítě. Tyto dávky může exekutor z části zabavit, ponechat musí jen nezabavitelné minimum – a proto jsou pro většinu nebankovních společností příjmem tolerovaným.

Kdo a kdy vyžaduje prokazování pravidelných příjmů?

Banky a většina nebankovních společností v podstatě vždy vyžadují pravidelné příjmy pro účely posouzení bonity. Ostatní nebankovky a mnoho soukromých investorů inzerují své nabídky s tvrzením, že pravidelné příjmy nebudou muset být dokládány. Obecně můžeme trh se spotřebitelskými úvěry rozdělit do tří kategorií podle toho, na jakých příjmech trvá:

  • nejpřísnější jsou banky v případě dlouhodobějších a vyšších úvěrů, převážně však u hypoték - u nich je zkoumání příjmů a bonity žadatele obecně jedním z nejnáročnějších. Spokojí se s příjmy ze zaměstnání, z podnikání, ve výjimečných případech z pronájmu,
  • střední variantou jsou z pohledu nároků na pravidelný příjem společnosti nebankovní nabízející různé výšky zadlužení, někdy však i banky, ale jen v oblasti nižších bankovních úvěrů – v řádech tisíců až desítek tisíc korun. Zde už můžete uspět i s důchodem, sociální dávkou, rentou, s dohodou o pracovní činnosti,
  • nejméně se pravidelným příjmem zabývají ty nebankovky, které nabídnou úvěry dříve známé jako „mikropůjčky“, dnes jsou řazeny spíše ke kategoriím půjčka bez příjmupůjčka do výplatyhotovostní půjčka, v některých případech půjčka bez registru.

Tam, kde chtějí pravidelné příjmy doložit, jsou většinou vyžadovány výplatní pásky, výpisy z účtů, potvrzení o přiznání sociálních dávek, smlouvy (například o pronájmu) atd. Někde se spokojí i s čestným prohlášením o příjmech, ale od banky takový krok spíše nečekejte.

Čestné prohlášení je v našem právním řádu sice nastaveno tak, aby vyžadované doklady dokázalo nahradit, a uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je tak trestné, ale i přes to není považováno za dostatečně spolehlivé.

Půjčka bez příjmu neznamená půjčku „naslepo“!

Vždy mějte na mysli, že každý poskytovatel půjčky chce své peníze zpět, i se ziskem. Proto vězte, že i když žádáte o půjčku bez doložení příjmu, kdy poskytovatel nevyžaduje potvrzení o příjmu, vyžádá si jiné dokumenty o vaší ekonomické situaci. A také má přichystány takové kroky pro případ vašeho nesplácení, kterým nebude možné se účinně bránit, přestože vám velmi zasáhnou do života. Vždy tedy důkladně zvažte vaši schopnost splácet i tu nejmenší půjčku, pro kterou nemusíte své příjmy dokládat!

Shrňme si, jak se dá pravidelný příjem prokázat

České banky i nebankovní společnosti akceptují mnoho způsobů, kterými se příjmy potvrzují. Jde zejména o:

  • papírové potvrzení o příjmu podepsané zaměstnavatelem (bývá vyžadováno spíše už jen u hypoték a větších nezajištěných úvěrů)
  • výplatní pásky – papírové i elektronické
  • výpisy z účtu – papírové i elektronické
  • rozhodnutí o přiznání dávky či třeba pravidelného pojistného plnění
  • smlouvy o pronájmu
  • čestné prohlášení o příjmech
  • nejnovějším způsobem prokázání pravidelného příjmu je souhlas udělený poskytovateli k nahlédnutí do online bankovnictví žadatele. Poskytovatel vstoupí do náhledu bankovnictví a prohlédne si historii na žadatelově účtu. K tomuto kroku se využívají aplikace Instantor, Kontomatik, Nordigen, TelcoScore apod., které fungují  na základě směrnice o otevřeném bankovnictví PSD2)

První tři zmíněné nejčastěji slouží jako potvrzení příjmu pro banku, ty ostatní pak bývají spolehlivě přijímány i nebankovními společnostmi, snad až na čestné prohlášení, s ním můžete „narazit“ nejčastěji.

zdroj: webové stránky poskytovatelů půjček / Půjčkologie.cz

 

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.