Postup

  • 1.Vyplňte potřebné údaje
  • 2.Porovnejte nabídky
  • 3.Vyberte si vhodné životní pojištění

Výhody

Životní pojištění kryje vážnou nemoc a smrt

Pojištění lze kombinovat se spořením

Součástí pojistky může být investování

V nabídce je výplata části peněz po dožití

Na pojištění může přispívat zaměstnavatel

Daňové zvýhodnění

Životní pojištění kalkulačka

Životní pojištění sice může být uzavřeno pouze na několik let, ale většina zájemců se rozhodne pro  pojistnou smlouvu na delší období. Proto je velmi důležité si vybrat správně. Nejjednodušší cestou k přehlednému výběru je online kalkulačka životního pojištění. 

K získání základního srovnání naštěstí není nutné vyplnit složitý formulář. Stačí vyplnit několik základních údajů:

  • Osobní údaje -  jméno a příjmení, rok narození
  • Kontaktní údaje – telefon a email
  • Základní údaj o bydlišti – v této fázi stačí PSČ
  • Druh životního pojištění – základní rozdělení je na rizikové (tzv. klasické), investiční (určitý podíl peněz se investuje a může být pojistníkovi vyplacený při dožití) a kapitálové životní pojištění (výplata spořící složky po uplynutí pojistného období)

Je tedy zřejmé, že výběr druhu životního pojištění je spolu s částkou, kterou budete pojišťovně platit, hodně důležitý. Přesto se nejedná o jediné oblasti, které byste měli při výběru ze srovnání online kalkulačky zohlednit.

Co ještě může ovlivnit cenu a efektivitu životního pojištění

Pojištění invalidity

Pojišťovny se v pojištění invalidity liší hlavně tím, jaké stupně tohoto postižení kryjí. Některé nabízejí plnění již od 1.stupně, jiné až od 2. nebo dokonce od 3.stupně invalidity. S invaliditou může souviset i další omezení, kdy některé pojišťovací ústavy nekryjí invaliditu z důvodu psychických a duševních nemocí.

Výše pojistného plnění

Jestliže onemocníte vážnou chorobou nebo dojde k úmrtí pojištěného, vzniká nárok na pojistné plnění. To je vypláceno pouze do sjednané výše. Samozřejmě platí princip, že čím vyšší pojistná částka, tím je nutné platit větší pojistné.

Další druhy připojištění

V rámci životního pojištění je možné se pojistit i proti úrazu, tělesnému poškození, na denní dávky (hospitalizace při úrazu, hospitalizace při nemoci, při pracovní neschopnosti) nebo na denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu. Zajímavá je i možnost zproštění plateb pojistného při pracovní neschopnosti, jenž trvá delší dobu nebo při vzniku invalidity. Všechny tyto varianty krytí ovlivňují výši pojistného.

Progresivní plnění

Sjednat si můžete progresivní plnění, které zaručuje násobek pojistné částky. Progresivní plnění je oblíbené např. u úrazu s trvalými následky. Také zde je důležité důsledně zvážit podmínky jednotlivých pojišťoven, neboť se významně liší.

Rizikové skupiny

Velkou roli v ceně životního pojištění hraje riziková skupina, do které je pojištěný zařazen. Zde se hodnotí několik různých skupin. Nejdůležitější jsou v tomto směru hlavně druh povolání, rizikové sporty a jiné podobné aktivity, kouření a některé druhy již probíhajících nemocí.

Věrnostní bonusy

Občas se můžete setkat s nabídkami na poskytnutí věrnostního bonusu. Na ten vzniká nárok až po určité době placení životního pojištění.

Výhody pro děti

Životní pojištění je možné uzavřít také u dětí. Některé pojišťovny dětské pojištěnce zvýhodňují. Jedním z příkladů těchto výhod je uzavření pojištění bez zohlednění rizikových skupin.

Daňový odpočet

Na životním pojištění lze ušetřit i prostřednictvím daňových úlev. Z toho důvodu byste si měli vše dobře spočítat, jelikož to může ovlivnit výši peněz, které za pojistku zaplatíte. Je ovšem nutné splnit  zákonem stanovené podmínky.