Zatím poslední navýšení repo sazby navýší i úroky z prodlení

Čtení na 5 minut Publikováno: 20.06.2019
Zatím poslední navýšení repo sazby navýší i úroky z prodlení

Zákonné úroky z prodlení jsou kapitolou, o které se běžně příliš nemluví. Jde o zákonem stanovený úrok pro všechny dlužníky, kteří nezaplatí včas. Věřitel a dlužník si mohou úroky z prodlení dohodnout libovolně, avšak ne nepřiměřeně. Pokud však dohodnuty nebyly nebo pokud dlužíme státní či jiné veřejné instituci, budou se úroky z prodlení počítat podle těch stanovených zákonem. A jak jsou stanoveny?

Nařízení vlády o určení výše úroků z prodlení

V České republice platí zákony, ke kterým je vláda zmocněna vydávat nařízení vlády o určení výše úroků z prodlení. Konkrétně se jedná o občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech, zákon o zvláštních řízeních soudních a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

K těmto zákonům slouží nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se mimo jiné určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Podle tohoto nařízení se pak postupuje při stanovování aktuálního úroku z prodlení. A jak správně tušíte, úrok z prodlení není neměnnou záležitostí, vždy odráží vývoj ekonomiky.

Postup při stanovení úroků z prodlení

Nařízení vlády konkrétně stanoví, že „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“

Důležité tedy je vědět, že úroky z prodlení budou repo sazba plus osm procentních bodů (nikdy úrok z prodlení neklesne pod osm procent, dokud budeme mít nulovou nebo kladnou repo sazbu). A také je nutné vědět, že úrok z prodlení se určuje vždy na pololetí.

Takže se nebere v úvahu repo sazba ze dne, kdy vzniklo prodlení, ale z prvního kalendářního dne daného pololetí. Tedy pokud bude prodlení k 1. 3. daného roku, repo sazba se pro výpočet úroku z prodlení musí vzít ze dne 1. 1. toho roku. A pro prodlení vzniklé 1. 11. daného roku se bere repo sazba k 1. 7. toho roku.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Od kdy se účtuje úrok z prodlení?

Podle platné legislativy lze účtovat úrok z prodlení ihned od prvního dne prodlení, jinými slovy ode dne následujícího po dni, v němž mělo být zaplaceno. A účtovat úrok z prodlení lze až do posledního dne prodlení, kterým je den, kdy dlužník dodatečně zaplatil.

Ekonomický růst zvyšuje úroky z prodlení, recese je snižuje

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka mění repo sazbu jako reakci na vývoj ekonomiky nebo na vývoj inflace (což spolu úzce souvisí), dá se říci, že inflace a ekonomický růst jsou impulsem ke zvyšování zákonných úroků z prodlení, kdežto ekonomická recese a stagnující ceny právě naopak.

Jaký je zákonný úrok z prodlení pro první pololetí roku 2019?

vzhledem k tomu, že k prvnímu lednu roku 2019 byla platná repo sazba ve výši 1,75 %, je zákonný úrok z prodlení v prvním pololetí tohoto roku nastaven na 9,75 %.

Jaký je zákonný úrok z prodlení pro druhé pololetí roku 2019?

K prvnímu červenci roku 2019 bude s velkou pravděpodobností platit dvouprocentní repo sazba stanovená Českou národní bankou začátkem května. A tak už nyní lze říci, že pro druhé pololetí tohoto roku bude platit zákonný úrok z prodlení ve výši 10 %.

Komentáře