Víte, kdy vám pomůže finanční arbitr?

Datum publikování: 05.10.2016
Víte, kdy vám pomůže finanční arbitr?

Přestože byl institut finančního arbitra v České republice zřízen už v roce 2003, do široké povědomosti se zatím příliš nedostal. Je tady jistě vhodné zopakovat si, kdo je finanční arbitr, co pro nás může udělat a kdy je vhodné se na něj obrátit.

Posledních pět let nás hájí žena

Do funkce finančního arbitra je na návrh ministerstva financí jmenován vládou člověk plně svéprávný, bezúhonný, s dobrou pověstí a profesními zkušenostmi, které mají být zárukou, že arbitr svou funkci bude zastávat řádně.

Od 16.11.2011 je to Mgr. Monika Nedelková. Před svým jmenováním pracovala jako vedoucí odboru Státní kontroly a dozoru na finančním trhu na Ministerstvu financí.

Kdy se na finančního arbitra obrátit

Základní funkcí této instituce je mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi. Řízení se zahajuje jen na popud spotřebitele, žádná finanční instituce nemá oprávnění se na finančního arbitra s návrhem na řízení obracet.

Požádat o jeho služby můžete, jestliže finanční instituce v reklamační lhůtě nereagovala na vaši oprávněnou stížnost, nebo ji neuznala. To znamená, že pokud jste přesvědčeni o špatném postupu finanční instituce vůči vám, čímž vám vznikla újma, máte k dispozici důkazní prostředky a nechcete věc řešit soudně, můžete požádat o přezkum finančního arbitra.

Celé řízení je bezplatné, takže pro řadu lidí dostupnější než soudní řízení.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co dokládat s návrhem na řízení

Návrh k finančnímu arbitrovi můžete podat písemně, elektronicky (pouze se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), samozřejm také osobně či ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Součástí návrhu musí být:

  • Označení účastníků řízení
  • Doklad o vyzvání instituce k nápravě, které skončilo neúspěchem
  • Srozumitelné a úplně vylíčení všech skutečností pro případ rozhodujících
  • Důkazní prostředky
  • Definice, čeho se navrhovatel domáhá
  • Prohlášení, že navrhovatel současně neřeší spor u soudu, u rozhodčího soudu nebo u rozhodce, ani neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání

Ke zpracování je dobré využít aplikace Průvodce podáním návrhu dostupnou na stránkách finančního arbitra.

Kdy finanční arbitr nepomůže

Jestliže ve věci rozhoduje nebo už rozhodl soud, je zbytečné se na arbitra obracet. Nemůže rozhodnout ani v případě, že probíhá rozhodčí řízení, nebo už proběhlo. Finanční arbitr nepomůže v situaci, která nespadá do jeho působnosti, stejně tak když návrh na řízení nemá všechny náležitosti.

Návrh na řízení nepodávejte ani v případě, že v této věci už jedno řízení finančního arbitra probíhá nebo už jednou rozhodl. Pokud nejste s rozhodnutím spokojeni, ať už je to usnesení, nález nebo rozhodnutí o pokutě, můžete uplatnit opravné prostředky podle podle § 16 nebo 23 zákona o finančním arbitrovi. V případě nálezu je možné podat žalobu o přezkum nálezu u civilního soudu, rozhodnutí o pokutě přezkoumá správní soud.

Komentáře