V ČR přestala fungovat další banka

Datum publikování: 25.10.2016
V ČR přestala fungovat další banka

Tentokrát jde o ERB bank, které Česká národní banka odejmula licenci, tedy povolení k činnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci 24.10.2016. Počínaje tímto dnem smí banka činit již jen kroky nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

Důvody k odnění licence

Podle oficiálního prohlášení České národní banky (ČNB), které zveřejnila jako tiskovou zprávu (zdroj zde), byly hlavními důvody pro odejmutí licence ERB bank dvě skutečnosti. Tou první bylo shledání ČNB, že řídicí a kontrolní systémy banky byly nefunkční. Skutečností číslo dvě byl nákup dluhopisů, který ERB Bank provedla v rozporu s právními předpisy.

Řízení a kontrolu v podstatě neměl kdo dělat

Řídící a kontrolní mechanismy selhávaly zejména v oblasti řízení rizik. Konkrétně šlo o riziko úvěrové, tržní a riziko likvidity. Rizika byla řízena natolik nedostatečně, že již ohrožovala stabilitu banky. Úvěrové portfolio banky bylo nedostatečně rozloženo.

ČNB dokonce shledala, že: „ERB bank dostatečně neřídila ani další rizika spojená se svou činností, včetně rizik operačních a rizik souvisejících s informační bezpečností. Banka nebyla ani dostatečně personálně a odborně vybavena a neměla funkční systém, který by bránil legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a umožňoval dodržování mezinárodních sankcí.“ To jsou pochybení, která jsou přímo v rozporu s českou legislativou.

Příliš velký nákup od jedné společnosti

ERB bank nadto nakoupila dluhopisy jedné firmy v hodnotě vyšší než 60 milionů eur, což je další krok, který je v rozporu s pravidly bankovního trhu v ČR. ERB bank totiž několikanásobně překročila limit stanovený pro nákup dluhopisů od jednoho subjektu. Problémem tedy nebyla hodnota zakoupených dluhopisů jako taková, ale fakt, že tyto dluhopisy za 60 milionů eur byly emitovány jednou společností. 

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Činnost omezena již od března

ČNB také informovala, že již v březnu 2016 pomocí tzv. předběžného opatření omezila činnost ERB bank „s cílem zamezit dalšímu poškozování zájmů vkladatelů“. Banka od tohoto data nesměla poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti. Naopak mohla „pořizovat pouze aktiva s nulovým rizikem s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách.“ (zdroj zde)

Cílem předběžného opatření bylo zajistit, aby v průběhu správního řízení, vedeného s ERB bank Českou národní bankou z důvodu podezření na nesprávné fungování banky, nedocházelo k nevratným ztrátám v případě zhoršení její finanční situace. 

Vzhledem k tomu, že banka své kroky nenapravila, resp. ani snad nemohla napravit (z důvodu jejich rozsahu a rizikovosti), 11. října 2016 oznámila ČNB Garančnímu systému finančního trhu, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům.

Garanční systém finančního trhu již vyplácí pojištěné vklady

Garanční systém finančního trhu (Garanční systém) je institucí, která spravuje Fond pojištění vkladů a také Fond pro řešení krize. Garanční systém vznikl 1.1.2016 za účelem „zajištění, správy a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Garanční systém spolupracuje zejména s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a v případě potřeby i s podobnými systémy v ostatních evropských zemích“. (zdroj zde) Od 1.6.2016 zkrátil Garanční systém lhůtu pro zahájení výplat náhrad vkladů z 20 pracovních dnů na 7 pracovních dnů.

Počínaje dnem 20. října 2016 začal Garanční systém na vybraných pobočkách České spořitelny vyplácet náhrady za pohledávky klientů, v souladu s legislativou ČR – tedy až do výše 100.000 euro na jednoho vkladatele, a to včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. Pokud jsou vklady jednoho klienta u jedné banky nižší než 100.000 eur, budou, nebo již byly, vyplaceny v plné výši.

Nárok na výplatu náhrady vkladu má 5 409 klientů ERB bank, kteří mají celkem pojištěné vklady 3,53 miliardy korun. (zdroj zde)