Na přídavek na dítě dosáhne v roce 2018 více rodin

Publikováno: 08.02.2018
Na přídavek na dítě dosáhne v roce 2018 více rodin

Nová pravidla byla s novým rokem zavedena i na přídavky na děti. Na tuto dávku nyní dosáhne více rodin, jen je potřeba opět podat žádost. A rodiny, kde se pracuje, si nyní polepší. Kde o přídavek na dítě žádat a kdo na něj má nárok v roce 2018? O jak vysokou dávku jde?

Přídavek na dítě

U tohoto přídavku jde o dlouhodobou sociální dávku, na kterou mají nárok rodiny s nižšími příjmy, pokud splní všechny zákonem vymezené podmínky. Tou hlavní je fakt, že kvůli nízkým příjmům nezvládají pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou dětí.

Přídavek na dítě je upraven zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, přičemž od 1. 1. 2018 jsou účinné dvě novely loňského roku, konkrétně novela č. 200/2017 Sb. a novela č. 407/2017 Sb. Přídavku na dítě je v zákoně věnována část třetí, hlava první, § 17 – 19.

Limit, do jak vysokého příjmu rodiny platí nárok na přídavek na dítě, je v zákoně v § 17 stanoven následujícím způsobem: „Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.“

Kdo je nezaopatřené dítě?

Zákon stanovuje velmi jasně i termín nezaopatřené dítě, tedy dítě, které může mít nárok na přídavek na dítě. Jde, podle zákonné definice, o dítě „do skončení povinné školní docházky nebo nejdéle do 26. roku věku, pokud se i po skončení povinné školní docházky soustavně připravuje na střední či na vysoké škole na své budoucí povolání“.

K nezaopatřeným dětem však patří i děti po skončení povinné školní docházky, které se pro nemoc nebo úraz nemohou soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost.

A dále k nezaopatřeným dětem patří i děti po skončení povinné školní docházky, které je do 18. roku věku vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Z termínu nezaopatřené dítě je však vyloučeno dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Peníze jdou za dítětem

Přídavek na dítě je, podle § 19 zákona o státní sociální podpoře, vždy přiznáván přímo nezaopatřenému dítěti, jehož rodiče jej nedokáží finančně zajistit. Neputuje tedy za rodičem, ale za dítětem. Pokud je příjemcem přídavku již zletilé dítě, je vyplácen přímo jemu (jestliže to umožňuje jeho stav).

Nezletilým dětem přebírají příspěvek na dítě osoby, které je mají v přímé péči. A to až do konce kalendářního měsíce, v němž nezaopatřené oslavilo osmnácté narozeniny. Když o dítě pečuje více než jedna osoba (oba rodiče), vyplácí se příspěvek tomu z nich, na kterém se vzájemně dohodli. Mohou se samozřejmě i nedohodnout – a v tomto případě o příjemci přídavku na dítě rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Nezaopatřené nezletilé dítě může být i v péči ústavu. V tomto případě putují peníze na účet ústavu. A jestliže si dítě z ústavu na přechodnou dobu vezme rodič nebo oba rodiče k sobě, na více než jeden měsíc, přepošle ústav peníze rodiči (nikoliv přímo Úřad práce).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Jaké příjmy se vejdou do limitu?

Limit pro nárok na přídavek na dítě je stanoven na 2,7 násobek životního minima rodiny. A životní minimum rodiny je vypočítáváno jako součet životním minim všech členů rodiny žijících ve společné domácnosti. Životní minima členů rodiny se liší podle jejich role a věku:

 • pro první osobu v domácnosti: 3.140 Kč
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 2.830 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 2.450 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku  6 až 15 let: 2.140 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1.740 Kč

Pokud bychom si vzali modelový příklad rodiny se dvěma rodiči, jedním dítětem na vysoké škole a jedním dítětem na škole střední, bude její limit pro přiznání přídavku na dítě 2,7 násobek částky 10.560 Kč, tedy 28.512 Kč.

Posouzení finanční situace rodiny

Při posouzení finanční situace rodiny vycházejí úředníci z příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí – ta jsou v každém roce čtyři: leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec. Jde o letošní novinku, doposud se posuzovaly příjmy za celý předcházející rok.

Do rozhodných příjmů se podle zákona o státní sociální podpoře započítávají čisté výdělky z podnikání a zaměstnání. Tedy mzda či plat po odpočtu daní a záloh na sociální a zdravotní pojištění, dále je to mateřská, rodičovský příspěvek, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, alimenty, starobní, invalidní i pozůstalostní důchody a příjmy z pronájmů.

Dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, porodné nebo příspěvek na péči se naopak do rodinných příjmů nezapočítávají.

Pracující a nepracující rodiče = nižší a vyšší přídavky

Přídavek na dítě se také stanovuje podle věku dítěte. Má však dvě varianty: základní a zvýšenou. Na tu základní dosáhnou děti, jejichž rodiče mají nízké příjmy a zároveň oba rodiče nepracují. Na zvýšenou variantu dosáhnou tam, kde je splněna podmínka zaměstnání.

Co je podmínka zaměstnání?

Podmínka zaměstnání je stanovena tak, že alespoň jeden z rodičů má příjem ze závislé činnosti nebo ze samostatně výdělečné činnosti minimálně ve výši životního minima jednotlivce, tedy 3410 korun měsíčně.

Podmínka zaměstnání je však rodiči splněna i tehdy, když alespoň jeden z rodičů pobírá některou ze zákonem stanovených dávek nahrazujících příjem. Konkrétně jde o:

 • dávky důchodového a nemocenského pojištění (nemocenskou, ošetřovné, mateřskou),
 • podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,
 • příspěvek na péči o osobu do 18 let věku a
 • rodičovský příspěvek – ovšem jen za předpokladu, že mu předcházelo čerpání peněžité pomoci v mateřství.

Pokud jde o nezaopatřené dítě, které o přídavek žádá samo a zároveň i žije samostatně, může na vyšší přídavek dosáhnout, pokud má vlastní příjem alespoň 3410 Kč měsíčně.

Jaké jsou konkrétní výše přídavků na dítě?

Přídavek na dítě se vyplácí jednou měsíčně, ve třech výších podle věkové kategorie dítěte. A ve dvou variantách, základní a zvýšené:

 • dětem do šesti let náleží základní dávka 500 Kč, zvýšená 800 Kč
 • dětem od 6 do 15 let náleží základní dávka 610 Kč, zvýšená 910 Kč
 • dětem od 6 do 15 let náleží základní dávka 700 Kč, zvýšená 1000 Kč

Žádosti podávejte na úřadu práce

O přídavku na dítě rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. Proto žádost o přídavek na dítě je nutné podat na kontaktním pracovišti Úřadu práce. Nezletilým dětem ji podávají pečující osoby, zletilé nezaopatřené děti to musejí zvládnout samy s vlastním podpisem.

Ale pozor, o dávku je od letoška nutné žádat každé tři měsíce! To proto, že se nyní posuzují jen čtvrtletní příjmy!

Součástí žádosti musejí být rodný list dítěte, pokud je dítě mladší 15 let, dále doklad o výši čtvrtletních příjmů, pokud tedy alespoň jeden z rodičů nebo samo dítě (student) příjmy ze zaměstnání či podnikání má (splňuje podmínku zaměstnání).

Komentáře