Garanční systém finančního trhu

Datum publikování: 02.11.2016
Garanční systém finančního trhu

Banky na trzích vznikají, ale také se svou činností někdy končí. Český finanční trh není v tomto ohledu výjimkou. Zatímco vznik a počátek fungování banky nás, klienty, až tolik nezajímá, o její konec, prodej nebo sloučení s jinou bankou se zajímáme vždy, když v dané bance máme vloženy naše úspory.

Jak je to tedy v ČR s počátkem činnosti banky, jejím ukončením a následným vyplácením vkladů?

Licenci uděluje a odnímá vždy jen ČNB

ČNB je dle zákona 6/1993 Sb., o České národní bance ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 

Provádí tedy „dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku“.

Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. stanovuje, že činnost banky může vykonávat ta akciová společnost, která má k bankovní činnosti (přijímání vkladů a poskytování úvěrů) bankovní licenci. O udělení licence rozhoduje ČNB a uděluje ji vždy na dobu neurčitou. Licence v souladu se zákonem o bankách zaniká sedmi způsoby, přičemž jedním z nich je „nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence“.

Co následuje po zjištění ČNB o pochybeních banky?

V případě, že ČNB zjistí závažná pochybení v činnosti některé z bank, může jí podle zákona o bankách uložit „opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti“. 

Pokud závažné nedostatky v činnosti finanční instituce přetrvávají, přistoupí ČNB v souladu s platnou legislativou k odnětí licence. Ještě před tím ČNB v dohodě s Ministerstvem financí ČR písemně informuje Garanční systém finančního trhu o skutečnosti, že daná banka není schopná dostát svým závazkům a je tedy nutno vyplatit klientům banky jejich vklady ze systému pojištění vkladů.

Do hry vstupuje Garanční systém finančního trhu

Jakmile ČNB rozhodne o tom, že banka opravdu není schopná dostát svým závazkům a že jí bude odnímat licenci, stává se nejdůležitější institucí pro klienty rušené banky tzv. Garanční systém finančního trhu. A pak také banka, na jejíchž vybraných pobočkách budou vklady vypláceny.

V roce 1994 byl zákonem č. 156/1994 Sb., o změně a doplnění zákona o bankách zřízen Fond pojištění vkladů („Fond“). Jeho smyslem bylo a stále je zajištění stability finančního trhu. Bylo stanoveno, že:

 • všechny banky působící v ČR jsou povinny do tohoto fondu přispívat, konkrétně 0,5 % z objemu vkladů fyzických osob;
 • Fond může omezeně investovat své peněžní prostředky a těžit z ukončených konkurzních a likvidačních řízení; 
 • čerpat finanční prostředky z Fondu lze pouze na náhrady vlastníkům vkladů, kterými jsou jen fyzické osoby.
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Později byly do systému Fondu zahrnuty i stavební spořitelny a družstevní záložny. Konkrétně do systému pojištění vkladů až do konce roku 2015 odváděly banky fixně 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % a družstevní záložny 0,08 % z celkového objemu vkladů.

Velká změna v jeho fungování nastala v lednu 2016, kdy se na základě zákonů pro oblast řešení krize na finančním trhu (zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákon č. 375/2015 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech.) stal Fond součástí tzv. Garančního systému finančního trhu. Jeho další součástí je Fond pro řešení krize. Vznik Garančního systému finančního trhu byl vyžádán nutností zavést komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu.

Změnil se také způsob výpočtu příspěvků do fondu pojištění – od ledna 2016 došlo k zavedení rizikově vážených příspěvků, tedy čím vyšší míra rizika, tím vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Výši odvodů vypočítává a stanoví jednotlivým institucím Česká národní banka, právě na základě vypočtené rizikové váhy.

Jak je to tedy s výší pojištěných a vyplácených vkladů?

Jak je všeobecně známo, klienti mají u každé banky pojištěn vklad až do výše 100 000 eur. Pokud jsou vklady nižší, než je uvedená hranice, jsou vypláceny v celé své výši, a to včetně úroků. 

U vkladů vyšších je vyplacen ekvivalent v hodnotě maximálně 100 000 euro. Zbylá částka se stane pohledávkou za bankou v insolvenčním řízení a klient bude mít nárok na poměrné uspokojení z výnosu konkurzní podstaty. 

Výjimkou z tohoto pravidla jsou od 1. 1. 2016 tzv. dočasně vysoké vklady, kdy jsou ve specifických situacích pojištěny i vklady nad hodnotou 100 000 euro. Zvýšená náhrada, až do výše 200 000 eur, se vztahuje na vklady fyzických osob plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, kterými jsou:

 • příjem z prodeje nemovitosti;
 • vypořádání po rozvodu manželství;
 • pojistné plnění úrazu, invalidity, nemoci, smrti nebo v souvislosti újmy způsobené trestným činem;
 • dědictví;
 • jednorázové vyrovnání z penzijního připojištění nebo důchodového spoření;
 • odstupné při výpovědi z pracovního poměru;
 • vyplacení náhrady újmy způsobené trestným činem či poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu, ale také
 • vyplacení náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření.

Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky může klient uplatnit tehdy, když oznámení ČNB o neschopnosti banky dostát svým závazkům nastane maximálně tři měsíce po vložení této dočasně vysoké částky na účet dané banky.

Z toho plyne základní poučení pro klienty bank - pokud jednorázově získáme jedním z výše zmíněných způsobů finanční obnos vyšší než 100 00 eur, nejpozději do tří měsíců musíme částku rozložit mezi více bank. Jedině tak si udržíme pojištěné veškeré naše vklady.